Menu
Město Heřmanův Městec
Heřmanův
Městec

Odbor sociální

 

 
Sociální odbor zajišťuje v rámci své činnosti tyto agendy:

Sociální práce

Sociální odbor poskytuje komplexní odborné sociálně-právní poradenství občanům v obtížných sociálních či nepříznivých životních situacích (zdravotně postiženým, seniorům, rodičům, dětem, nezaměstnaným, občanům ohroženým sociálním vyloučením, obětem agrese, trestné činnosti či domácího násilí, osobám bez přístřeší, imigrantům atd.).

 • poskytuje odborné sociálně-právní poradenství
  • v rodinných záležitostech (rozvodová a porozvodová problematika, problémy ve výchově dětí, konflikty ve vztazích apod.)
  • v oblasti dluhové problematiky (sestavování splátkového kalendáře, poradenství ve finanční tísni, zadlužení, insolvence…)
  • v oblasti bydlení, pomoc osobám, které ztratily přístřeší nebo se nacházejí v nejistém či neadekvátním bydlení (riziko ztráty bydlení apod.)
  • v nezaměstnanosti (ztráta zaměstnání a dlouhodobá nezaměstnanost, pomoc při sestavování životopisu, motivačního dopisu, poradenství při hledání zaměstnání…)
  • obětem agrese, trestné činnosti a obětem domácího násilí, stalkingu – nebezpečného pronásledování apod.
 • poskytuje výchovné poradenství dětem a rodičům, pomáhá rodičům při řešení výchovných problémů s dětmi, v rámci preventivní a poradenské činnosti sleduje nepříznivé vlivy působící na děti, zjišťuje příčiny jejich vzniku a přijímá opatření k omezování jejich působení na děti
 • věnuje zvýšenou pozornost osobám a dětem, které páchají trestnou činnost, vedou rizikový způsob života (různé formy závislostí, zneužívání alkoholu, návykových látek apod.)
 • koordinuje péči o občany ohrožené sociálním vyloučením (sociální vyloučení, které je důsledkem stáří, zdravotního postižení, způsobu života, nízkými příjmy, příslušnosti k národnostní menšině či jiné sociální události)
 • nabízí pomoc při sepisování listin a vyřizování žádostí (např. žádost o rozvod, změnu výše výživného, majetkové vyrovnání, žádost o pracovní místo, odstoupení od smlouvy...), pomoc při jednání s úřady
 • nabízí řešení problému klienta prostřednictvím spolupráce s jinými státními, samosprávnými či neziskovými organizacemi
 • spolupracuje se sociální komisí města Heřmanův Městec

 

„Do nepříznivé životní situace se může dostat každý z nás.“

 

Poradenství o možnostech řešení nepříznivé životní situace nebo jejího předcházení je poskytováno bezplatně. Pracovníci sociálního odboru jsou vázáni mlčenlivostí.

 

 

Bytová agenda

 • evidence, vyřizování a posuzování žádostí – městské byty, byty v domech s pečovatelskou službou
 • uzavírání, prodlužování, ukončování nájemních smluv

 

 

Výkony trestů obecně prospěšných prací

 • jednání s Probační a mediační službou
 • jednání s odsouzenými
 • sledování průběhu výkonu trestu

 

 

Výkon veřejného opatrovnictví

Veřejné opatrovnictví je upraveno zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími souvisejícími právními předpisy.

Na základě pravomocného rozhodnutí soudu a pověření starosty k výkonu veřejného opatrovnictví pověřený opatrovník v rozsahu omezení svéprávnosti a s přihlédnutím k individuálním potřebám opatrovaného:

 • zajišťuje přebírání důchodů, přebírání dávek sociální péče, přebírání dávek státní sociální podpory a ostatních příjmů, hospodaření s těmito finančními prostředky ve prospěch opatrovaných (úhrada dluhů, zajišťování a úhrada bydlení, stravování, nákupy, lékařské ošetření, vyřizování osobních záležitostí opatrovaných u státních i nestátních institucích)
 • zajišťuje správu movitého i nemovitého majetku opatrovaných (prodej, koupě, pronájem, údržba)
 • zastupuje opatrované u okresních a krajských soudů, na Policii ČR, u peněžních ústavů, na poštách a dalších institucích,
 • udržuje kontakt s opatrovanými v jejich domácnostech, v nemocnicích, v psychiatrických léčebnách, v ústavech sociální péče, domovech pro seniory apod.,
 • vyplácí opatrovaným kapesné dle individuálních usnesení okresního soudu,
 • hospodaří s finančními prostředky opatrovaných osob,
 • podává každoroční zprávy k soudu o opatrovaných.

 

 

 

Komise k projednávání přestupků

Komise k projednávání přestupků je zvláštním orgánem obce zřizovaným dle § 106 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích a § 53 odst. 3 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, starostou města.

Bližší informace : >>ZDE<<

 

 

 

Ustanovení zvláštního příjemce

Zvláštního příjemce důchodu lze ustanovit v případech, kdy oprávněný příjemce není schopen vzhledem k nepříznivému zdravotnímu stavu přebírat svůj důchod nebo není schopen se podepsat. Rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce důchodu vydává obecní úřad dle trvalého bydliště oprávněného příjemce (poživatele důchodu).

 

Sociální pohřby

Sociální pohřeb slouží k zajištění pohřbu osoby, které žádná fyzická nebo právnická osoba nezajistila pohřbení ve lhůtě 96 hodin od oznámení úmrtí. Po obdržení podkladů zdravotnického zařízení zajistí obec ve spolupráci s pohřební službou úkony nutné k zařízení pohřbu. Pohřeb zajišťuje obec, na jejímž území k úmrtí došlo.

 

Osoby

Petra Flídrová

referentka sociálního odboru

Tereza Řípová

referentka sociálního odboru

Jana Kopecká

sociální pracovnice

Formuláře

244 Pravidla - Byty čp. 244

244 Pravidla - Byty čp. 244.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 50,54 kB
Vloženo: 10. 1. 2022

244 Žádost o přidělení městského bytu

Žádost o přidělení městského bytu.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 30 kB
Vloženo: 7. 3. 2024

DPS Pravidla pro přidělování bytů v Domech s pečovatelskou službou Heřmanův Městec

DPS Pravidla pro přidělování bytů v Domech s pečovatelskou službou Heřmanův Městec.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 620,01 kB
Vloženo: 10. 1. 2022

DPS Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou v Heřmanově Městci

Žádost o přidělení bytu v DPS od 1.5.2019.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 287 kB
Vloženo: 7. 3. 2024

MB Pravidla pro přidělování bytů v majetku města Heřmanův Městec

MB Pravidla pro přidělování bytů v majetku města Heřmanův Městec.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 520,4 kB
Vloženo: 10. 1. 2022

MB Zásady pro stanovování výše nájemného v bytech města Heřmanův Městec

MB Zásady pro stanovování výše nájemného v bytech města Heřmanův Městec.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 113,64 kB
Vloženo: 10. 1. 2022

MB Žádost o přidělení městského bytu old

MB Žádost o přidělení městského bytu old.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 34 kB
Vloženo: 10. 1. 2022

Ostatní

Pravidla pro přidělování bytů v majetku města Heřmanův Městec

Pravidla od 1.5.2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 520,4 kB
Vloženo: 10. 5. 2019

Formuláře

PS Žádost o poskytování pečovatelské služby Města Heřmanův Městec + nabídka

PS Žádost o poskytování pečovatelské služby Města Heřmanův Městec + nabídka.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 320,5 kB
Vloženo: 7. 3. 2024

Ostatní

Zásady pro stanovování výše nájemného v bytech města Heřmanův Městec

Zásady pro stanovování výše nájemného v bytech města Heřmanův Městec.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 113,64 kB
Vloženo: 10. 4. 2019

Podřízené organizační složky

Doporučujeme navštívit

Mohlo by Vás zajímat

nahoru