Menu
Město Heřmanův Městec
Heřmanův
Městec

Odbor finanční

Odbor finanční

 • zajišťuje výkon samostatné působnosti v katastru města Heřmanův Městec ve smyslu § 35 a následujících zákona o obcích na úseku školství, zdravotnictví, kultury a na úseku sestavování rozpočtu města, hospodaření podle něj a vyúčtování hospodaření města za uplynulý kalendářní rok, zřizování trvalých nebo dočasných peněžních fondů, stanovení druhů místních poplatků a jejich sazeb podle zvláštního zákona, navrhuje znění obecně závazných vyhlášek i interních předpisů z této oblasti,
 • zajišťuje výkon státní správy v rozsahu přenesené působnosti v katastru města Heřmanův Městec ve smyslu § 60 a následující zákona o obcích na úseku školství, zdravotnictví, kultury,
 • spolupracuje při kontrolní činnost v oblasti příspěvkových organizací a dotačních titulů s finančním a kontrolním výborem,
 • poskytuje informace v souladu se zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
 • vydává povolení k umístění herního prostoru,
 • připravuje podklady pro sestavení návrhu rozpočtu v souladu s požadavky a potřebami města dle podkladů jednotlivých odborů městského úřadu, finančního výboru a příspěvkových organizací města,
 • zabezpečuje hospodaření podle rozpočtu, navrhuje rozpočtová opatření v závislosti na změnách v příjmové a výdajové části,
 • zabezpečuje příspěvky příspěvkovým organizacím města,
 • sleduje skutečné plnění příjmů a výdajů rozpočtu, zabezpečuje rozpočtová opatření na základě rozhodnutí krajského úřadu,
 • navrhuje požadavky dotací a potřebu úvěrů,
 • zpracovává vyúčtování hospodaření za uplynulý kalendářní rok, zajistí jeho přezkoumání krajským úřadem nebo auditorem a zveřejnění,
 • sleduje hospodaření organizačních složek města,
 • sleduje hospodaření organizací napojených na rozpočet města,
 • připravuje podklady pro jednání rady a zastupitelstva města.

Agenda účetnictví

 • zabezpečuje platební styk s peněžními ústavy, zajišťuje předkontaci všech účetních dokladů k zabezpečování zaúčtování v požadovaných termínech,
 • účetně zpracovává příjmy a výdaje města,
 • poukazuje finanční prostředky příspěvkovým organizacím,
 • zabezpečuje měsíční proúčtování pokladny,
 • provádí kontrolu a likvidaci vyúčtování cestovních nákladů pracovníků MěÚ,
 • provádí zúčtování provozních záloh,
 • kontroluje vyúčtování obstaravatelských činností, které pro město provádějí jiné osoby,
 • zodpovídá za řádnou evidenci nemovitého i movitého majetku města a provádění inventarizace,
 • zabezpečuje výběr peněz v hotovosti na veškeré hotovostní platby MěÚ včetně výplaty mezd a platů,
 • vede pokladní deník s rozúčtováním všech příjmů a výdajů podle druhů,
 • má hmotnou zodpovědnost za finanční prostředky pokladny města,
 • zabezpečuje nákup cenin, zodpovídá za hospodaření s ceninami,
 • vede mzdovou a personální agendu,
 • zpracovává dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce,
 • zpracovává statistické výkazy (spotřeba PHM, energií),
 • provádí vyúčtování daně ze mzdy a všech zákonných odvodů,
 • provádí odečty stavu měřičů při změně dodavatele energií,
 • vede řádnou evidenci nemovitého i movitého majetku a provádí jeho inventarizaci,

Agenda daní a poplatků

 • zahrnuje agendu výběru místních poplatků za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze psů, za užívání veřejného prostranství, z ubytovací kapacity, aj. vyplývající z platných obecných předpisů a z městské vyhlášky o místních poplatcích,
 • eviduje a vydává rybářské lístky,
 • vydává ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy v souladu se zákonem č. 365/2000Sb. v platném znění,
 • provádí ověřování podpisů a listin dle zákona č. 21/2006 Sb. v případě nepřítomnosti matrikářky, pracovnice podatelny a sekretářky,
 • připravuje podklady pro vymáhání a exekuce,
 • eviduje hrobová místa, uzavírá nájemní smlouvy a vybírá nájemné a poplatky za služby s nájmem spojené.

Agenda Fondu rozvoje bydlení

 • připravuje vyhlášení výběrových řízení,
 • shromažďuje žádosti, připravuje přehledy pro komisi,
 • předkládá výsledky o poskytnutí půjček z FRB radě a zastupitelstvu města,
 • sleduje čerpání finančních prostředků a splácení půjček.

Agenda odpadového hospodářství a pojištění

 • kontroluje, jak právnické a fyzické osoby plní povinnosti vyplývající z obecně závazné vyhlášky a zda právnické nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání mají zajištěno využití nebo zneškodňování odpadů; může vyžadovat prokázání toho, jak s komunálním odpadem naložily,
 • jedná se svozovou firmou,
 • sleduje stanoviště na ukládání tříděného odpadu,
 • jedná s firmou provozující sběrný dvůr,
 • jedná se společnostmi zajišťujícími zpětný odběr odpadu,
 • zodpovídá za přípravu plánu odpadového hospodářství města,
 • zpracovává hlášení a statistiky týkající se odpadového hospodářství,
 • ve spolupráci s makléři připravuje pojistné smlouvy na nemovitý a movitý majetek města a pojistné smlouvy na dopravní prostředky města,
 • připravuje podklady pro likvidace pojistných událostí s pojišťovnou.

Agenda zřizovatele příspěvkových organizací

 • tvoří zřizovací listiny a smlouvy o výpůjčce (změny zřizovacích listin a smluv o výpůjčce z důvodu např. změny zákonů, rozšíření činnosti o doplňkovou činnost a předávání majetku do správy a výpůjčky) včetně zadání do veřejných registrů,
 • spolupracuje na tvorbě rozpočtu příspěvkových organizací a zpracování podkladů pro zahrnutí do rozpočtu města (neinvestiční příspěvek, investiční příspěvek, opravy, schválení odpisových plánů, stanovení finančních vztahů apod.),
 • kontroluje plnění rozpočtu čtvrtletně po předání výkazů příspěvkovými organizacemi (vč. tvorby a čerpání fondů příspěvkových organizací),
 • zpracovává podklady pro radu města a zastupitelstvo týkající se příspěvkových organizací (např. finanční vztahy, čerpání fondů, schvalování závěrek apod.) ,
 • provádí veřejnoprávní kontroly příspěvkových organizací ve spolupráci s odbory a odděleními města a kontrolním a finančním výborem.

Agenda dotací

 • přiděluje dotace z dotačních programů rozpočtu města na základě příslušných rozhodnutí rady a zastupitelstva,
 • vyřizuje žádosti o individuální dotaci,
 • zajišťuje možnosti získávání finančních prostředků z dotačních titulů EU, vypracovává žádosti o dotace, kompletuje vyúčtování dotačních prostředků, zajišťuje uzavírání smluv o poskytnutí dotace
 • vyhledává vhodné možností pro získávání prostředků z veřejných zdrojů dle sekcí jednotlivých ministerstev, z rozpočtu Pardubického kraje, případně nestátních organizací.

Podřízené organizační složky

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3
1
4
1
5
2
6
2
7
8 9
1
10
2
11
1
12
4
13
3
14
15
1
16
1
17
2
18
1
19
2
20
4
21
22
1
23
2
24
3
25
2
26
3
27
3
28
29
1
30
2
31
2
1
1
2
2
3
3
4
1

Kruh bezpeci

ČEZ DISTRIBUCE - Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

vs chVODÁRENSKÁ SPOLEČNOST
CHRUDIM, a.s.

Informace pro odběratele zásobené pitnou vodou ze skupin. vodovodu Heřmanův Městec

vs ch o

Více informací >>ZDE<<

 

 

Doporučujeme navštívit

Mohlo by Vás zajímat

nahoru