Menu
Město Heřmanův Městec
Heřmanův
Městec

Knihovní řád

Knihovní řád Městské knihovny v Heřmanově Městci

I. Základní ustanovení              

Čl. 1 - Poslání a činnost  Městské knihovny v Heřmanově Městci

Městská knihovna v Heřmanově Městci (dále jen MěK)  je knihovnou základní  ve smyslu § 3 a § 12 knihovního zákona a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby  vymezené v § 2, § 4 a § 14 knihovního zákona a zabezpečovat občanům rovný přístup k informacím a kulturním hodnotám, které jsou obsaženy ve fondech a informačních databázích knihovny. Městská knihovna je organizační složkou Města Heřmanův Městec. MěK spravuje majetek města, je proto povinností každého uživatele chránit a nepoškozovat její knihovní fondy a zařízení.

 

Čl. 2 - Veřejné knihovnické a informační služby

1. Městská knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona.
Jsou to zejména :

a) výpůjční služby :

 • půjčování  knih a periodik v budově knihovny  – prezenční půjčování
 • půjčování knih a periodik mimo budovu knihovny – absenční půjčování

b)  meziknihovní služby :

 • meziknihovní výpůjční služby v rámci ČR (dále jen MVS)
 • reprografické a  kopírovací služby

c)  informační služby:

 • poradenská služba-informace o katalozích, bázích, fondech a využívání knihovny
 • bibliograficko-informační služba – informace bibliografického a faktografického charakteru   
 • lokačně-informační služba  - zjišťování a informace o dostupnosti fondů
 • přístup na Internet
 • informace z oblasti knihovnictví, veřejné správy

d)   propagační služby :

 • pořádání exkurzí a informačních lekcí o knihovně a jejích službách
 • propagace MěK v tisku a sdělovacích prostředcích
 • pořádání přednášek, besed a podobných akcí pro žáky, studenty a nejširší veřejnost
 • speciální služby (např. zprostředkování výpůjček pro zrakově postižené občany)

 
 

Čl. 3 - Poplatky za služby
 
1. Knihovna účtuje manipulační poplatky za registraci uživatelů, sankční poplatky, úhradu za reprografické, kopírovací a další služby ve výši stanovené Ceníkem - příloha KŘ č.1.

2. Držitelům průkazek ZTP a ZTP/P (po jejich předložení) je poskytována sleva z manipulačního poplatku za registraci.

3. Čtenáři z řad obyvatel obou Domovů důchodců manipulační poplatek neplatí, ostatní poplatky hradí ve výši stanovené Ceníkem - příloha KŘ č.1.

4. Veškeré finanční částky (registrační poplatky, sankční poplatky atd.) knihovna účtuje podle zásad KŘ a ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou KŘ č.1.

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Čl. 4 - Registrace uživatele

1.  Uživatelem knihovny se stává

a) fyzická osoba starší 15 let nebo právnická osoba vydáním průkazu čtenáře knihovny na základě vyplněné přihlášky fyzické (právnické) osoby ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele. Průkaz se vystavuje na dobu jednoho roku ode dne registrace, jeho platnost je třeba každoročně obnovovat za manipulační poplatek uvedený v Ceníku – příloha KŘ č.1.

b) děti (mládež) do 15 let se stanou čtenářem pouze v oddělení pro mládež. Vždy je nutný souhlas rodičů nebo zákonného zástupce.
               
Čtenářské průkazy

1. Čtenářský průkaz se vystavuje čtenářům MěK po vyplnění přihlášky a předložení platného občanského průkazu nebo pasu a povolení k pobytu. U institucí bude přihláška ověřena ředitelem a razítkem.

2. Čtenářská přihláška obsahuje: jméno, příjmení, adresu, datum narození, e-mailovou adresu, telefonní číslo, číslo čtenářského průkazu a u dětí souhlas odpovědné osoby a uvedením jména, příjmení a adresy.

3. Tyto údaje slouží registraci čtenářů a k jejich zařazení do příslušné čtenářské kategorie.

4. Osobní údaje uživatelů knihovna zpracovává v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“). Bližší informace o zpracování osobních údajů jsou obsaženy v příloze č. 2 tohoto KŘ.

5. Čtenářský průkaz je doklad čtenáře pro styk s MěK. Platnost průkazu je jeden rok a je třeba ji obnovovat zaplacením registračního poplatku. Čtenářský průkaz je nepřenosný a čtenář nebo instituce ručí za jeho zneužití.

 

Čl. 5 - Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny
                                                                         
1. Uživatelé jsou povinni řídit se knihovním řádem a zachovávat pokyny pracovníků  knihovny. Musí respektovat opatření potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku. Jsou povinni zachovávat ve všech prostorách knihovny klid a pořádek.

2. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven povinnosti nahradit způsobenou škodu ani odpovědnosti podle platných předpisů.

3. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně výpůjční  službě nebo vedoucí knihovny.

 

Čl. 6 - Pokyny pro využívání výpočetní techniky

1. Uživatel je povinen používat na počítačích v knihovně pouze programové vybavení, které knihovna poskytuje.

2. Uživateli je zakázáno zasahovat do konfigurace počítače, kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a  nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.

3. Pokud si uživatel přinese vlastní médium (např. disketu, CD-R, USB Flash Drive, paměťové karty apod.) s materiály na něm uloženými, je povinen ohlásit tuto skutečnost obsluze knihovny.

4. Uživatel může kopírovat informace získané z bází dat zpřístupněných v síti  knihovny, případně z Internetu na formátované diskety nebo USB Flash Drive, v knihovně zkontrolované antivirovým programem. Vypalování dat na média není v knihovně možné.

5. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače nebo sítě; dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených uživatelem zanesenými počítačovými viry.

6. Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.

7. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz autorský zákon).

8. Prohlížení a šíření rasisticky, nacisticky a pornograficky zaměřených www stránek není povoleno.

9. Uživatelé počítačových stanic a programů na nich jsou povinni respektovat pokyny pracovníků MěK.

10. Poplatky za zhotovení tiskových výstupů jsou uvedeny v Ceníku, který je přílohou č. 1 tohoto KŘ.

III. Výpůjční řád

Čl. 7 - Způsoby půjčování

1. Uživatel si půjčuje dokumenty z fondu knihovny po předložení čtenářského průkazu.

2. Knihovnám nebo uživatelům lze na vyžádání zapůjčit dokumenty z knihovního fondu v rámci MVS podle vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

3. Mimo budovu nelze půjčit dokumenty :
a) cenné publikace, regionální a příručkovou literaturu
b) dokumenty vypůjčené z českých nebo zahraničních knihoven, u nichž je podmínkou pouze prezenční výpůjčka
c) dokumenty, u kterých by běžné půjčování bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.)

4. Počet půjčených svazků:
Na jeden čtenářský průkaz lze půjčit nejvíce 8 svazků knih, výjimku povoluje vedoucí knihovny. Lze si průběžně vypůjčit i veškeré časopisy, které knihovna odebírá, v počtu 7 ks při jedné návštěvě.

 

Čl. 8 - Postupy při půjčování

1. Uživatel si může dokument vyhledat sám ve volných výběrech knihovny nebo požádat o pomoc knihovníka. Dokument je možné si vyhledat v on-line katalogu knihovny.

2. Před převzetím výpůjčky je uživatel povinen dokument si prohlédnout, případné závady ihned ohlásit.

3. Dokument, který je půjčen jinému uživateli, si může čtenář rezervovat. Adresu dosavadního držitele  výpůjčky  knihovna nesděluje. Rezervaci půjčeného dokumentu lze provést osobně nebo elektronickou cestou přes on-line katalog. Poplatek za rezervaci stanoví Ceník – příloha č. 1 tohoto KŘ.

 

Čl. 9 - Výpůjční lhůty

1. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo budovu je pro knihy i časopisy zpravidla jeden měsíc.

2. Výpůjční lhůta může být prodloužena, pokud dokument nemá rezervován další uživatel (o prodloužení lze požádat osobně, telefonicky či e-mailem)

3. U řádných výpůjček mimo budovu knihovny lze výpůjční lhůtu prodloužit nejvíce třikrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další čtenář, přičemž celkové prodloužení výpůjční lhůty může být maximálně 90 dní. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení ke kontrole.

4. Knihovna je oprávněna bez udání důvodů u více žádané literatury (např. studijní)  stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat bezodkladné vrácení dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty. Výjimečně stanovenou kratší výpůjční lhůtu pro výpůjčku nelze prodloužit.

5. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu, kdy má dokument vypůjčen.

 

Čl. 10 - Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo budovu

1. Vracení vypůjčeného dokumentu – uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.

2. Je zakázáno zpracovávat text graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj nebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

3. Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce  záznam v automatizovaném výpůjčním systému, případně výpůjční potvrzení.

4. Vrací-li uživatel vypůjčený dokument výjimečně poštou, je povinen jej řádně zabalit a poslat doporučeně, nebo zásilku pojistit. Za zásilku ručí až do okamžiku, kdy ji knihovna převzala, nezjistila závady a uvědomila uživatele o vrácení.

5. Jestliže uživatel nevrátí dokument půjčený mimo budovu ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli sankční poplatky. Čtenář je povinen vyrovnat všechny, případně i předešlé neuhrazené poplatky za nedodržení řádné výpůjční doby.

6. Jestliže uživatel ani po upomenutí dokument půjčený mimo budovu nevrátí, bude vrácení řešeno dle příslušných platných zákonů, dále potom bude vrácení vymáháno právní cestou. V takovém případě uhradí uživatel skutečné náklady včetně sankčních poplatků, jemu uložených.

7. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

Čl. 11 - Meziknihovní služby

1. Jestliže dílo není ve fondech MěK, zprostředkuje knihovnice výpůjčku díla meziknihovní výpůjční službou z jiné knihovny v ČR podle platných právních předpisů o MVS.

2. Čtenář je povinen dodržet všechny podmínky MVS, stanovené MěK.

3. Výpůjční lhůta odpovídá stanoveným podmínkám, o případné prodloužení výpůjční lhůty je nutné požádat alespoň týden předem.

 

Čl. 12 - Reprografické a jiné kopírovací služby

1. Knihovna může podle povahy dokumentu nahradit půjčení dokumentu jeho kopií.

2. Reprografické a jiné kopírovací služby se poskytují z fondů knihovny, anebo z fondů knihovnou vypůjčených v rámci MVS.

3. Knihovna může odmítnout zhotovit kopie, je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy.

4. Knihovna může pro svého uživatele objednat zhotovení kopie v českých knihovnách. Objednávka kopie v tomto případě podléhá ustanovením o MVS. Uživatel, pro kterého byla takto kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními dle autorského zákona a v souladu s ustanoveními knihovny, která kopii zhotovila.

5. Poplatky za zhotovení kopií (viz. příloha č. 1 tohoto KŘ - Ceník). Je-li kopie zhotovena v jiné knihovně, uhradí žadatel náklady, které si tato knihovna účtuje, v plné výši včetně nákladů poštovného.

IV. Postihy za nedodržení ustanovení Knihovního řádu

Čl. 13 - Ztráty a náhrady

1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu podle ustanovení občanského zákoníku o způsobu náhrady škody za nevrácený dokument nebo za poškození dokumentu. O způsobu náhrady rozhoduje vedoucí knihovny.

2. Při poškození, zničení nebo ztrátě dokumentu se požadují tyto náhrady :
a) uvedení do původního stavu dodáním neporušeného výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a ve vazbě přiměřeně stejné kvality
b) jestliže náhrada podle předcházejícího bodu není možná nebo účelná, může knihovna dohodnout s uživatelem náhradu formou dodání jiného vydání dokumentu, případně pořízení fotokopie vypůjčené knihy včetně vazby (obojí na náklady uživatele) požadovat finanční náhradu – kupní cena dokumentu

3. Knihovna je oprávněna žádat náhradu v hodnotě celého dokumentu, i když se způsobená škoda týkala jen části dokumentu (např.  ztráta jednoho svazku z vícesvazkového dokumentu).

4. Při náhradě se vybírá manipulační poplatek za úkony spojené v knihovně s likvidací způsobené škody (administrativní agenda, bibliografická zjišťování, knihovnické zpracování atd.) za jeden dokument.

5. Za škody způsobené na ostatním majetku v knihovně odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů. Je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou či poškozením majetku vznikly.

6. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

Čl. 14 - Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

Poplatek z prodlení:

1. Povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční den.

2. Jestliže čtenář na výzvu nebo upomínku knihovny nevrátí dílo půjčené mimo budovu, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného díla právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou vymáhání. Bez uhrazení dlužné částky není možné půjčovat z knihovny další  dokumenty.

3. Ztráta průkazu uživatele:
za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti (původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek – viz. příloha č. 1 tohoto KŘ – Ceník.

V. Závěrečná ustanovení

1. Výjimky z Knihovního řádu povoluje vedoucí knihovny nebo jím pověřený pracovník.

VI. Přílohy Knihovního řádu

Seznam příloh:
Příl. č. 1 : Ceník placených služeb a poplatků knihovny
Příl. č. 2 : Podmínky zpracování osobních údajů
Příl. č. 3 : Půjčovní doba

                                                                                                                             
Schváleno Radou města Heřmanův Městec dne 31.7.2018 usnesením č.R /2018/244.

Kruh bezpeci

ČEZ DISTRIBUCE - Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

znOznámení

MěÚ

Heřmanův Městec

o vyhlášení VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

na obsazení pozice ředitele/ředitelky Základní umělecké školy Heřmanův Městec

vr

Výběrové řízení - detail

znOznámení

MěÚ

Heřmanův Městec

o vyhlášení VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

pracovník odboru Správa majetku – stavební technik

 

vr

Výběrové řízení - detail

znOznámení

MěÚ

Heřmanův Městec

o vyhlášení VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

na obsazení pozice pracovník technické skupiny - řidič

vr

Výběrové řízení - detail

vs chVODÁRENSKÁ SPOLEČNOST
CHRUDIM, a.s.

Informace pro odběratele zásobené pitnou vodou ze skupin. vodovodu Heřmanův Městec

vs ch o

Více informací >>ZDE<<

 

 

RADA MĚSTA zn
HEŘMANŮV MĚSTEC
14.5.2024
PROGRAM JEDNÁNÍ:

rm

PROGRAM JEDNÁNÍ ke stažení ZDE

znPOZVÁNKA NA           JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
MĚSTA HEŘMANŮV MĚSTEC
22.04.2024

zmp

POZVÁNKA na jednání zastupitelstva

Veřejnou podobu podkladů pro jednání naleznete na adrese http://podklady.hermanuv-mestec.cz

Doporučujeme navštívit

Mohlo by Vás zajímat

nahoru