Menu
Město Heřmanův Městec
Heřmanův
Městec

Sběrný dvůr v Lukách

Charakteristika

Sběrný dvůr města Heřmanův Městec je na základě SMLOUVY O PROVOZU SBĚRNÉHO DVORA MĚSTA HEŘMANŮV MĚSTEC provozován společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., se sídlem Praha 10, Pražská 1321/38 a, PSČ 102 00.

Platnost smlouvy trvá do 30.6.2025.

Provoz Sběrného dvora Heřmanův Městec na adrese V Lukách č.p. 963 upravuje Provozní řád schválený rozhodnutím Krajského úřadu Pardubického kraje č.j. KrÚ 78103/2018/OPŽP/VY ze dne 21.11.2018.

Areál sběrného dvora se nachází v katastrálním území Heřmanův Městec. Využití pozemku k nakládání s odpady je v souladu se schváleným územním plánem.

Ve sběrném dvoře je možné odevzdat odpady uvedené v seznamu odpadů, vyhláška č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů v platném znění, se kterými je dále nakládáno.

Kompletní seznam přijímaných odpadů je součástí Provozního řádu zařízení.

Odložení odpadu ve Sběrném dvoře města Heřmanův Městec je po úhradě poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen poplatek) pro občany s trvalým pobytem na území města Heřmanův Městec a jeho místních částí Chotěnice, Konopáč a Radlín ZDARMA.

ZDARMA je odložení odpadu také pro majitele rekreačních objektů na území města, kteří řádně uhradí roční poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  a odstraňování komunálních odpadů (dále jen poplatek).

Při odkládání odpadu ve sběrném dvoře je třeba předložit občanský průkaz a potvrzení o úhradě místního poplatku, který je stanoven obecně závaznou vyhláškou města Heřmanův Městec ve výši 600 Kč/poplatník, nebo majitel rekreačního objektu viz. Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 Města Heřmanův Městec.

V sběrném dvoře není umožněno odkládat odpad fyzickým, ani právnickým osobám z okolních ani vzdálenějších obcí. Rovněž tak odložení odpadu není umožněno právnickým osobám s místem sídla firmy ve městě, ani za cenu úplaty.

Seznam odpadů, které je možné odevzdat do Sběrného dvora V Lukách

 

Katalog. č. odpadu Název odpadu Kategorie
130208 Jiné motorové, převodové a mazací oleje N
150110 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné N
150202 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny, ochranné oděvy znečištěné neb. látkami N
160103 Pneumatiky (kat. č. 160103) N
170301 Asfaltové směsi obsahující dehet N
170605 Stavební materiály obsahující azbest N
170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902 a 170903 O
200101 Papír a lepenka O
200102 Sklo O
200111 Textilní materiály O
200113 Rozpouštědla N
200119 Pesticidy N
200125 Jedlý olej a tuk N
200126 Olej a tuk neuvedený pod číslem 200125 N
200127 Barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice obsahující nebezpečné látky N
200138 Dřevo neuvedené pod číslem 200137 O
200139 Plasty O
200140 Kovy O
200201 Biologicky rozložitelný odpad O
200307 Objemný odpad O

 

Ochota českých domácností třídit elektroodpad roste
Pryč jsou doby, kdy lidé vyhazovali vysloužilé elektrospotřebiče do popelnic na
komunální odpad nebo v horším případě do volné přírody na černé skládky. Stále více
lidí si totiž uvědomuje, že to, jak žijeme, můžeme do značné míry ovlivnit my sami.
Třeba tím, že začneme ještě důsledněji třídit odpad z domácností.
Ochota občanů aktivně se podílet na recyklaci elektroodpadu roste. Ekologické
smýšlení a ochota třídit elektroodpad je znát i na celkovém objemu sebraných a
recyklovaných elektrozařízení. V roce 2022 se v České republice prostřednictvím
kolektivního systému EKOLAMP podařilo sebrat 4586 tun světelných zdrojů, velkého
a malého elektra.
Ze sebraných elektrozařízení se po recyklaci k dalšímu využití předá kolem 90 %
materiálů. Získané kovy, plasty či sklo pak slouží k další výrobě, případně jako
technický materiál. Díky pečlivému sběru se navíc zabrání znečištění přírody, ke
kterému by mohlo dojít, pokud by se škodlivé látky z nerecyklovaných zařízení dostaly
do půdy nebo vody.
V našem městě můžete vysloužilá elektrozařízení odevzdat ve sběrném dvoře V
Lukách 963, Heřmanův Městec (provozní doba zveřejněna na stránkách Města HM).
Zpětný odběr světelných zdrojů a dalších elektrozařízení pro naše město zajišťuje
neziskový kolektivní systém EKOLAMP. Ten se zaměřuje na zpětný odběr světelných
zdrojů (lineární i kompaktní zářivky, výbojky, halogenové, wolframové i LED žárovky)
a velkých i malých elektrozařízení (domácí spotřebiče, spotřební elektronika, zařízení
reprodukující zvuk či obraz, elektrické a elektronické nástroje, hračky či vybavení pro
volný čas a sport). Nově zajišťuje i sběr malých zařízení IT a telekomunikačních
zařízení. Více informací získáte na stránkách www.ekolamp.cz.

Úřední hodiny

úterý 15:00 – 17:00
čtvrtek 15:00 – 17:00
pátek 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
sobota 8:00 – 11:00

Adresa

V Lukách 963
538 03, Heřmanův Městec
Hlavní, Návštěvní, Korespondenční

Kruh bezpeci

ČEZ DISTRIBUCE - Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

vs chVODÁRENSKÁ SPOLEČNOST
CHRUDIM, a.s.

Informace pro odběratele zásobené pitnou vodou ze skupin. vodovodu Heřmanův Městec

vs ch o

Více informací >>ZDE<<

 

 

RADA MĚSTA zn
HEŘMANŮV MĚSTEC
11.6.2024
PROGRAM JEDNÁNÍ:

rm

PROGRAM JEDNÁNÍ ke stažení ZDE

Doporučujeme navštívit

Mohlo by Vás zajímat

nahoru