Menu
Město Heřmanův Městec
Heřmanův
Městec

Matrika, evidence obyvatel

Oddělení matriky a evidence obyvatel

 

MATRIKA:
zajišťuje komplexní výkon matriční agendy v rámci správního obvodu matričního úřadu Heřmanův Městec  (pro obce Heřmanův Městec, Hošťalovice, Klešice, Kostelec u Heřmanova Městce, Lány, Míčov-Sušice, Morašice, Načešice, Podhořany u Ronova, Prachovice, Rozhovice, Úherčice, Vápenný Podol, Vyžice)

 • vede matriční knihy (knihy narození, knihy manželství, knihy partnerství a knihy úmrtí), provádí zápisy matričních událostí, dodatečné záznamy a opravy matričních zápisů
 • vydává matriční doklady (rodný list, oddací list, doklad o registrovaném partnerství, úmrtní list)
 • v příslušném rozsahu a stanoveným způsobem zapisuje údaj o narození, o uzavření manželství,
  o partnerství a o úmrtí do agendového informačního systému evidence obyvatel, jehož správcem je Ministerstvo vnitra ČR)
 • ve své působnosti vykonává oznamovací povinnost (Okresní/obvodní soud, ČSSZ, MVČR – odbor azylové a migrační politiky, Policie ČR – Cizinecká policie,)
 • vydává opisy (druhopisy) matričních dokladů (RL, OL, RP, ÚL), spolupracuje se Státním oblastním archivem v Hradci Králové - Archivní oddělení Zámrsk, Státním okresním archivem v Chrudimi
 • přijímá žádosti k uzavření manželství a vstupu do registrovaného partnerství, zajišťuje obřady
 • povoluje uzavření manželství a vstup do partnerství na jiném vhodném místě či v jiný den, než je stanoveno usnesením Rady města Heřmanův Městec a matričním úřadem
 • vydává Osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině
 • vydává Osvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství v cizině
 • vydává Osvědčení k uzavření sňatku (církevní)
 • spolupracuje se Zvláštní matrikou Brno - Zápis o narození, Zápis o uzavření manželství, Zápis o uzavření partnerství a Zápis o úmrtí
 • přijímá žádosti a prohlášení, vydává rozhodnutí a potvrzení, týkající se jména/jmen a příjmení
 • provádí Zápis o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů k nenarozenému/narozenému dítěti

 

EVIDENCE OBYVATEL:

 • komplexně zjišťuje výkon státní správy na úseku evidence obyvatel města Heřmanův Městec včetně jeho místních částí (Chotěnice, Konopáč, Radlín)
 • přijímá a zpracovává ohlášení změny místa trvalého pobytu občana, vydává potvrzení o změně místa trvalého pobyt a v příslušném rozsahu a stanoveným způsobem zapisuje do agendového informačního systému evidence obyvatel jehož správcem je Ministerstvo vnitra ČR, vede a zapisuje také údaj
  o doručovací adrese občana, ukončení trvalého pobytu občana na území ČR,zrušení údaje o místu trvalého pobytu
 • vede správní řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
 • vede stálý seznam voličů města Heřmanův Městec
 • plní úkoly související s organizací a zabezpečení voleb
 • komplexně vyřizuje agentu Czech POINT, vidimaci listin a legalizaci podpisů (ověřování)
 • organizuje a zajišťuje společenské události: Vítání občánků města, Setkání jubilantů města, gratulace jubilantům v Domovech pro seniory, svatební výročí občanů (zlaté, diamantové, … svatby)
 • spolupracuje s kronikářem města a kronikáři místních částí

 

Právní předpisy: 

 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
  a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 115/2006 Sb.,
 • yhláška č. 300/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, a kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon
  č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpis
 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon
  o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 296/2004 Sb.,
 • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu
  a změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu,
  ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 128/2000 Sb.,
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 111/2009 Sb.,
 • Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)
 • zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

 

Upozornění pro občany s trvalým pobytem
na adrese Heřmanův Městec, Havlíčkova č.p. 801, 538 03 

(změna adresy z Heřmanův Městec, náměstí Míru č.p. 4 na adresu Heřmanův Městec, Havlíčkova č.p. 801 platí od 1.7.2021)

s odkazem na § 10c zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů,
 jsou  „OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ ZÁSILKY a VÝZVY S POUČENÍM“   uloženy v kanceláři matriky a evidence obyvatel (1. patro budovy MěÚ), které na vyžádání předáme občanovi.

 

>>Vítání občánků<<

Osoby

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3
1
4
1
5
2
6
2
7
8 9
1
10
2
11
1
12
4
13
3
14
15
1
16
1
17
2
18
1
19
2
20
4
21
22
1
23
2
24
3
25
2
26
3
27
3
28
29
1
30
2
31
2
1
1
2
2
3
3
4
1

Kruh bezpeci

ČEZ DISTRIBUCE - Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

vs chVODÁRENSKÁ SPOLEČNOST
CHRUDIM, a.s.

Informace pro odběratele zásobené pitnou vodou ze skupin. vodovodu Heřmanův Městec

vs ch o

Více informací >>ZDE<<

 

 

Doporučujeme navštívit

Mohlo by Vás zajímat

nahoru