Menu
Město Heřmanův Městec
Heřmanův
Městec

Stavební úřad

Stavební úřad

 • zajišťuje výkon státní správy v rozsahu přenesené působnosti jako pověřený úřad v celém správním obvodu na úseku územního plánování, stavebního řádu a životního prostředí,
 • zajišťuje výkon státní správy v rozsahu přenesené působnosti jako pověřený úřad pro území obce Heřmanův Městec na úseku dopravy a ochrany přírody a krajiny,
 • podává informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
 • vede správní řízení a vydává rozhodnutí o povolení výjimky z ustanovení prováděcích předpisů,
 • vede řízení o umístění stavby a zařízení, o změně využití území, o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území, dělení nebo scelování pozemků a o ochranném pásmu a spolupracuje s příslušnými orgány státní správy,
 • zodpovídá za dodržování územních plánů města a ostatních obcí ve správním obvodu,
 • eviduje a zabezpečuje ukládání územních rozhodnutí, územních souhlasů,
 • vyměřuje správní poplatky související s vydávanými rozhodnutími dle zákona č. 634/2004 Sb.,
 • provádí stavební řízení a povoluje stavby všeho druhu bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, účel a dobu trvání, jakož i jejich změny, pokud stavební zákon a prováděcí předpisy k němu, nebo zvláštní předpisy nestanoví jinak,
 • provádí kolaudační řízení a kolauduje stavby, na které vydal stavební povolení a dále terénní úpravy, jakož i informační, reklamní a propagační zařízení, pokud tak stanovil při jejich povolení,
 • vydává časově omezená povolení k předčasnému užívání stavby před jejím úplným dokončením,
 • rozhoduje s orgány státní správy o zkušebním provozu před vydáním kolaudačního souhlasu a stanoví pro něj podmínky,
 • nařizuje provedení neodkladných zabezpečovacích prací stavební organizaci, která působí v blízkosti ohrožené stavby a má předpoklady k provedení těchto prací,
 • zajišťuje výkon státního stavebního dozoru nad prováděním, užíváním a odstraňováním staveb pověřenými pracovníky,
 • rozhoduje o možnosti vstupu pracovníkům, orgánům, organizacím a občanům, kteří plní úkoly podle stavebního zákona, na cizí pozemky a stavby, k provádění průzkumné nebo dohledací činnosti,
 • eviduje a zabezpečuje ukládání stavebních povolení, ohlášení, kolaudačních souhlasů a jiných opatření, týkajících se staveb, spolu s veškerými písemnostmi, které se jich týkají,
 • ukládá těm, kteří mají vlastnická nebo jiná práva k sousedním pozemkům, či stavbám, aby trpěli provedení prací ze svých pozemků či staveb, pokud je to nutné pro uskutečnění stavby nebo její změny a pro provedení nezbytných úprav, udržovacích nebo zabezpečovacích prací a pro odstranění stavby informačních, reklamních a propagačních zařízení a stanoví výši náhrady škody, související s uvedenými opatřeními, nedojde-li k dohodě,
 • vydává souhlas k povolení stavby speciálním stavebním úřadem,
 • vydává kolaudační souhlasy pro stavby, které jsou taxativně vyjmenovány v § 122 odst. l SZ a dále u staveb, kde se vydání kolaudačního souhlasu stanoví v podmínkách stavebního povolení (§ 115 odst. 1 SZ),
 • vydává povolení odstranění staveb, terénních úprav a zařízení,
 • nařizuje neodkladné odstranění stavby a zabezpečovacích prací vlastníka stavby; hrozí-li nebezpečí z prodlení, zajišťuje odstranění stavby nebo nutné zabezpečovací práce prostřednictvím stavebního podnikatele,
 • provádí kontrolní prohlídky rozestavěné stavby, při odstraňování stavby, při zabezpečovacích pracích, při nezbytných úpravách nebo vyklizení stavby, při udržovacích pracích; při kontrolních prohlídkách schvaluje změnu stavby před jejím dokončení,
 • vede správní řízení a vydává rozhodnutí o povolení výjimky z ustanovení prováděcích předpisů (vyhl. č. 268/2009 Sb.),
 • vede správní řízení a vydává rozhodnutí podle ustanovení § 178 přestupky a § 180 správní delikty,
 • vyměřuje správní poplatky související s vydávanými rozhodnutími dle zákona č. 634/2004 Sb.,
 • připravuje podklady pro jednání rady a zastupitelstva města, předkládá zprávy pro jednání rady města a zastupitelstva města,
 • provádí činnosti podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech v systému RUIAN (nové zápisy, opravy, změny, výpisy, na základě VPS i pro obce ve správním obvodu).

Agenda správy pozemních komunikací

 • postupuje dle zákona č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích v platném znění (silniční zákon),
 • ukládá rozhodnutí na zdolání mimořádných naléhavých přepravních potřeb nebo omezení provozu (zák. č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě),
 • vykonává funkci speciálního stavebního úřadu pro místní a účelové komunikace,
 • rozhoduje o zřízení sjezdů z místních a účelových komunikací na sousední nemovitosti, vydává povolení na připojení nové komunikace,
 • vykonává státní odborný dozor nad místními a účelovými komunikacemi,
 • povoluje uzavírky a stanovuje objížďky na místních a účelových komunikacích,
 • povoluje zvláštní užívání místních a účelových komunikací,
 • určuje ochranná pásma místních a účelových komunikací, nařizuje vlastníku, správci nebo uživateli nemovitostí, aby odstranil nebo upravil dopravní závadu v ochranném pásmu místní a účelové komunikace,
 • povoluje výjimku z povinnosti zřizovat nová křížení místních a účelových komunikací a drahami mimo úroveň, pověřené obce mají pravomoc i na silniční síť,
 • ukládá pokuty za porušení zákona o pozemních komunikacích,
 • řeší ostatní přestupky v dopravě a silničním hospodářství,
 • provádí prohlídky na místních a veřejně přístupných účelových komunikacích, zjišťování závad ve stavebním a dopravně technickém stavu,
 • vykonává státní správu na místních a účelových komunikacích,
 • provádí prohlídky železničních přejezdů na místních a veřejně přístupných účelových komunikacích, stanovuje či doporučuje opatření k odstranění zjištěných závad,
 • jménem dotčeného orgánu státní správy z dopravního hlediska se vyjadřuje ke stavebním záměrům na území obce (např. vyjádření k prováděcím projektům, zadáním staveb, jednostupňovým projektům, územně plánovací dokumentaci, stavebním a územním řízením atd.),
 • vyměřuje správní poplatky související s vydávanými rozhodnutími dle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění.

Agenda ochrany přírody a krajiny

 • povoluje kácení dřevin v obci a je oprávněn k pozastavení, omezení nebo zákazu kácení dřevin podle § 8, ukládá náhradní výsadbu podle § 9 a vede přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě dle § 9 odst. 2 zákona č. 114/92 Sb.,
 • vede přehled o veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách a pěšinách,
 • ve svém správním obvodu podle § 63 odst. l. zák. č.114/92 Sb. vydává závazná stanoviska k zásahům do registrovaných krajinných prvků a registruje významné krajinné prvky,
 • vyhlašuje památné stromy a jejich ochranná pásma, zajišťuje jejich ochranu, popřípadě ruší jejich ochranu,
 • podílí se na vytváření ústředního seznamu ochrany přírody pro svůj správní obvod, vydává souhlas ke zřizování nebo rušení cest.

 


Vzory formulářů podle prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu

 

Formuláře

Ohlášení odstranění

15-ohlaseni-odstraneni.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 28,52 kB
Vloženo: 3. 12. 2015

Ohlášení stavby

8-ohlaseni-stavby.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 28,79 kB
Vloženo: 3. 12. 2015

Oznámení záměru

II_vyhl-503_Priloha-c-7_bez-slova_priloha.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 280,96 kB
Vloženo: 22. 3. 2018

Oznámení změny v užívání stavby

14-oznameni-zmeny-v-uzivani-stavby.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 28,15 kB
Vloženo: 22. 3. 2018

Společné oznámení záměru

II_vyhl-503_Priloha-c-16_bez-slova_priloha.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 296,66 kB
Vloženo: 22. 3. 2018

Žádost o povolení k připojení sousední nemovitosti na místní komunikaci

zrizeni sjezdu.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 27,5 kB
Vloženo: 3. 12. 2015

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 16 kB
Vloženo: 17. 9. 2019

Žádost o povolení úplné/částečné uzavírky místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace

Žadost uzavírka.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 43,5 kB
Vloženo: 3. 12. 2015

Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace – PŘEKOP/PROTLAK

Žádost překop protlak.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 42,5 kB
Vloženo: 3. 12. 2015

Žádost o stavební povolení

9-zadost-o-stavebni-povoleni.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 28,08 kB
Vloženo: 3. 12. 2015

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

12-zadost-o-vydani-kolaudacniho-souhlasu.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 29 kB
Vloženo: 3. 12. 2015

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

4-zadost-o-vydani-rozhodnuti-o-deleni-nebo-scelovani-pozemku.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 27,25 kB
Vloženo: 3. 12. 2015

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

5-zadost-o-vydani-rozhodnuti-o-ochrannem-pasmu.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 27,66 kB
Vloženo: 3. 12. 2015

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

II_vyhl-503_Priloha-c-1_bez-slova_priloha.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 295 kB
Vloženo: 22. 3. 2018

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

II_vyhl-503_Priloha-c-3_bez-slova_priloha.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 375,81 kB
Vloženo: 22. 3. 2018

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území

II_vyhl-503_Priloha-c-2_bez-slova_priloha.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 290,64 kB
Vloženo: 22. 3. 2018

Žádost o vydání společného povolení

II_vyhl-503_Priloha-c-6_bez-slova_priloha.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 363,21 kB
Vloženo: 22. 3. 2018

Žádost o vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin rostoucích mimo les

Žádost o vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin rostoucích mimo les.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 16,12 kB
Vloženo: 17. 9. 2019

Kruh bezpeci

ČEZ DISTRIBUCE - Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

vs chVODÁRENSKÁ SPOLEČNOST
CHRUDIM, a.s.

Informace pro odběratele zásobené pitnou vodou ze skupin. vodovodu Heřmanův Městec

vs ch o

Více informací >>ZDE<<

 

 

RADA MĚSTA zn
HEŘMANŮV MĚSTEC
11.6.2024
PROGRAM JEDNÁNÍ:

rm

PROGRAM JEDNÁNÍ ke stažení ZDE

Doporučujeme navštívit

Mohlo by Vás zajímat

nahoru