Menu
Město Heřmanův Městec
Heřmanův
Městec

Poplatek za komunální odpad

Poplatek za komunální odpad

Obecné informace

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství byl zaveden v Heřmanově Městci dle zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 6/2023, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství stanoví sazbu poplatku, ohlašovací povinnost, splatnost poplatku, sankce a osvobození od poplatku.

Poplatníkem je fyzická osoba:

 - která je přihlášená ve městě

 • za přihlášení fyzické osoby se podle § 16c zákona o místních poplatcích považuje
 • a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo
 • b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince,
  • kterému byl povolen trvalý pobyt,
  • který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce,
  • který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, nebo 
  • kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců.

 - která je vlastníkem nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášení žádná fyzická osoba a která je umístěna na území města

Roční sazba poplatku:

900,- Kč/poplatník

450,-Kč za poplatníka, který v příslušném kalendářním roce dovršil nejvýše věku 3 let

Splatnost poplatku:

Poplatek je splatný nejpozději do 31. 3. běžného roku

Způsoby úhrady poplatku:

 • hotově nebo platební kartou na pokladně městského úřadu
 • složenkou (k dispozici na pokladně)
 • bezhotovostním převodem na účet města č. 19-1626531/0100 pod variabilním symbolem, který vám rádi sdělíme na požádání, případně si jej můžete vyhledat na stránce Vyhledávání VS; pokud jste již v minulosti platbu přes účet posílali, variabilní symbol zůstává stejný

Osvobození od poplatku dle vyhlášky, které je poplatník povinen oznámit, popř. doložit:

 • Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnosti vznikla z důvodu přihlášení ve městě a která je

 • poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
 • umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
 • umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
 • umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, nebo
 • na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.
 • Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnosti vznikla z důvodu přihlášení ve městě a která :
  • je dítětem narozeným v daném kalendářním roce
  • je třetím a každým dalším nezaopatřeným dítětem žijícím ve společné domácnosti
  • se po celý daný kalendářní rok zdržuje mimo území města Heřmanův Městec
  • je členem jednotek sboru dobrovolných hasičů zařazených v organizační složce
  • má místo pobytu v sídle ohlašovny, ale zdržuje se celý daný kalendářní rok mimo území města.

Přeplatek na poplatku:

Přeplatek se vrací dle zákona pouze na žádost poplatníka a pokud je vyšší než 200,- Kč.

Více informací poskytne pracovnice odboru finančního, úsek výběru místních poplatků, osobně v úředních dnech: pondělí: 8:00-11:30 12:30-17:00 hodin a středa 8:00-11:30 12:30-16:00 hodin nebo telefonicky na čísle: 464 603 509 nebo e-mailem adela.andrlova@mesto-hm.cz.

Informace týkající se odvozu, třídění odpadů nebo odpadových nádob vám poskytne úsek odpadového hospodářství, telefon: 464 603 506 nebo e-mailem renata.stepankova@mesto-hm.cz.

 

Formuláře k poplatku:

Kruh bezpeci

ČEZ DISTRIBUCE - Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

RADA MĚSTA zn
HEŘMANŮV MĚSTEC
28.5.2024
PROGRAM JEDNÁNÍ:

rm

PROGRAM JEDNÁNÍ ke stažení ZDE

znOznámení

MěÚ

Heřmanův Městec

o vyhlášení VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

na obsazení pozice ředitele/ředitelky Základní umělecké školy Heřmanův Městec

vr

Výběrové řízení - detail

znOznámení

MěÚ

Heřmanův Městec

o vyhlášení VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

pracovník odboru Správa majetku – stavební technik

 

vr

Výběrové řízení - detail

vs chVODÁRENSKÁ SPOLEČNOST
CHRUDIM, a.s.

Informace pro odběratele zásobené pitnou vodou ze skupin. vodovodu Heřmanův Městec

vs ch o

Více informací >>ZDE<<

 

 

znPOZVÁNKA NA           JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
MĚSTA HEŘMANŮV MĚSTEC
22.04.2024

zmp

POZVÁNKA na jednání zastupitelstva

Veřejnou podobu podkladů pro jednání naleznete na adrese http://podklady.hermanuv-mestec.cz

Doporučujeme navštívit

Mohlo by Vás zajímat

nahoru