Menu
Město Heřmanův Městec
Heřmanův
Městec

Správa majetku

Správa majetku

 • poskytuje informace v souladu se zák. č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím,
 • spolupracuje se stavebním úřadem,
 • zajišťuje investiční činnost při opravách a rekonstrukcích majetku města,
 • připravuje podklady pro jednání komisí, městské rady a zastupitelstva,
 • organizuje výběrové řízení pro dodavatele projekčního řešení nebo zpracovatele, dodavatele stavby,
 • vykonává investorsko-inženýrskou činnost ve fázi přípravy, realizace a předání staveb, včetně technického dozoru,
 • dle rozhodnutí městské rady, zastupitelstva nebo starosty si může na některé činnosti z tohoto úseku zjednat jiné osoby (právnické i fyzické), pak však dohlíží na jejich činnost a spolupracuje s nimi,
 • zajišťuje výkon samostatné působnosti v katastru města Heřmanův Městec v oblasti výstavby, vzhledu města, životního prostředí, čistoty města; za tím účelem navrhuje znění obecně závazných vyhlášek z této oblasti,
 • zajišťuje podklady pro dotace z Programu regenerace MPR a MPZ,
 • zajišťuje podklady k žádostem o dotace,
 • úzce spolupracuje se správci bytového majetku, zajišťuje vzájemnou přesnou a včasnou informovanost,
 • spolupracuje s příspěvkovými organizacemi při zadávání veřejných zakázek a poptávkových řízení,
 • připravuje podklady pro jednání rady a zastupitelstva města,
 • spolupracuje při evidenci nemovitého i movitého majetku a provádění inventarizace,
 • eviduje žádosti na prodej, odkup nebo bezúplatný převod nemovitého majetku města, připravuje materiály pro jednání rady města a zastupitelstva města o majetkoprávních úkonech města, zabezpečuje zpracování smluv, zajišťuje zaslání návrhů na vklad práva do katastru nemovitostí,
 • eviduje žádosti na pronájem nemovitého majetku města – pozemky, nebytové prostory, připravuje materiály pro jednání rady města, zabezpečuje zpracování smluv,
 • provádí předpis nájmů pozemků a nebytových prostor, eviduje platby nájemného, vymáhá nedoplatky, včetně soudní cesty ve spolupráci s právním zástupcem města,
 • podává návrhy na aktualizaci Cenové mapy pozemků města,
 • vydává stanoviska k žádostem o vstupy na pozemky města,
 • eviduje věcná břemena,
 • předává podklady do účtárny k následně fakturaci za věcná břemena,
 • vede a doplňuje pasporty místních komunikací a silničního příslušenství, veřejného osvětlení a městského rozhlasu,
 • zařazuje a vyřazuje místní komunikace do a ze sítě místních komunikací,
 • vydává stanoviska k žádostem o povolení sjezdů na komunikace města,
 • zajišťuje obnovu a případná rozšíření dopravního značení.

Technická skupina

 • zabezpečuje opravy a údržbu nemovitého i movitého majetku města svými pracovníky zařazenými do technické skupiny, případně jinými osobami (právnickými nebo fyzickými), zajišťuje výběr dodavatele nabídkovou formou,
 • zabezpečuje opravy a údržbu veřejných budov v majetku města,
 • spolupracuje se stavebním úřadem na záměrech na obytnou a průmyslovou výstavbu a na výstavbu veřejných budov, navrhuje využití nezastavených ploch,
 • zabezpečuje opravy a údržbu veřejných prostranství, komunikací a chodníků na území v majetku města,
 • dohlíží na řádnou funkci sítí – veřejné osvětlení, dešťové kanalizace, včetně jejich zavedení, rozšíření a modernizace, povoluje překopy místních komunikací a cest,
 • zajišťuje potřebné doklady a podklady pro rozhodnutí městské rady i zastupitelstva,
 • dle rozhodnutí městské rady, zastupitelstva nebo starosty si může na některé činnosti zjednat jiné osoby (právnické i fyzické), pak však dohlíží na jejich činnost a spolupracuje s nimi,
 • připravuje materiály pro jednání městské rady a městského zastupitelstva a plní jejich usnesení,
 • zabezpečuje konání pouti ve spolupráci s Finančním odborem.

Městské hřbitovy

 • zajišťuje úklid a údržbu městských hřbitovů (městský, u kostela Nanebevzetí panny Marie),
 • zajišťuje údržbu sakrálních staveb v majetku města (kapličky u Domova pro seniory, v Konopáči),
 • pečuje o pietní místa a pomníky na pozemcích města, připravuje je k slavnostním shromážděním a materiálně je zajišťuje.

Městské lesy

 • správce městských lesů zodpovídá za odbornou úroveň a kvalitu pěstebních a těžebních činností v městských lesích (obnovu lesa sadbou, odstraňování klestu, ošetřování a ochranu kultur chemicky a mechanicky, oplocování kultur, prořezávky, těžbu dřeva, přibližování dřeva); dále zodpovídá za prodej a dobré zpeněžení vytěžené hmoty, za odbyt užitkového a palivového dřeva, za drobnou lesní výrobu dřeva, prodej vánočních stromků,
 • správce zpracovává žádosti o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v městských lesích.

Agenda služeb města

 • zajišťuje instalaci a funkčnost programového vybavení, základních registrů apod.,
 • zajišťuje funkčnost IT techniky včetně drobných oprav, servisů a doplnění náplní,
 • sleduje využití osobních motorových vozidel, kontroluje dodržování předepsaných norem spotřeby PHM včetně potřebné evidence,
 • zajišťuje vnější umytí vozidla pečovatelské služby,
 • připravuje podklady pro zpracování mezd za pohotovostní činnost Jednotky SDH,
 • vypracovává žádosti o náhradu nákladů za zásahy jednotky SDH mimo obec,
 • vypracovává žádosti o dotace z rozpočtu kraje na činnost hasičů,
 • zajišťuje provoz veřejných WC na náměstí Míru a v Bažantnici,
 • zajišťuje činnost útulku pro psy,
 • zajišťuje chod prádelny.

Kruh bezpeci

ČEZ DISTRIBUCE - Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

vs chVODÁRENSKÁ SPOLEČNOST
CHRUDIM, a.s.

Informace pro odběratele zásobené pitnou vodou ze skupin. vodovodu Heřmanův Městec

vs ch o

Více informací >>ZDE<<

 

 

RADA MĚSTA zn
HEŘMANŮV MĚSTEC
11.6.2024
PROGRAM JEDNÁNÍ:

rm

PROGRAM JEDNÁNÍ ke stažení ZDE

Doporučujeme navštívit

Mohlo by Vás zajímat

nahoru