Menu
Město Heřmanův Městec
Heřmanův
Městec

Tajemnice

Tajemnice

 • Tajemnice MěÚ je zaměstnancem města. Do funkce je jmenována starostou. Za plnění úkolů městského úřadu v samostatné působnosti i v přenesené působnosti je odpovědná starostovi.
 • Tajemnice MěÚ:
  • zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě města nebo zvláštnímu orgánu města,
  • plní úkoly uložené jí zastupitelstvem města, radou města nebo starostou,
  • stanoví podle zvláštních právních předpisů platy všem zaměstnancům města zařazeným do městského úřadu,
  • plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům města zařazeným do městského úřadu,
  • vydává spisový řád, skartační řád a pracovní řád městského úřadu a další vnitřní předpisy městského úřadu, pokud je nevydává rada města.
 • Náplň tajemníka v rámci užšího organizačního členění:
  • řídí, kontroluje a koordinuje činnost odborů, popř. oddělení a zaměstnanců,
  • stanovuje náplně práce jednotlivým odborům, popř. oddělením a vedoucím odborů,
  • schvaluje dovolenou a pracovní volno vedoucím zaměstnancům a jemu přímo podřízeným zaměstnancům,
  • uděluje souhlas vedoucím zaměstnancům k služebním cestám,
  • kontroluje zajištění a plnění organizačních věcí zastupitelstva města, rady města, výborů a komisí,
  • schvaluje školení a odborné vzdělávání všech pracovníků úřadu,
  • plní dílčí úkoly hospodářského, územního, sociálního a kulturního rozvoje města a ochrany a tvorby životního prostředí,
  • organizačně ve spolupráci s vedoucími zaměstnanci města zajišťuje důležité akce města.
 • Tajemnice MěÚ se zúčastňuje zasedání zastupitelstva města a schůzí rady města s hlasem poradním.
 • Tajemnice MěÚ nesmí vykonávat funkce v politických stranách a hnutích.
 • Tajemnice určí svého zástupce, který jej zastupuje v době jeho nepřítomnosti a vymezí rozsah, ve kterém je zástupce oprávněn jej zastupovat. Pracovněprávní úkony, které mají za následek nebo jsou spojeny se vznikem, změnou nebo skončením pracovního poměru zaměstnanců, může zástupce provést jen s předchozím písemným souhlasem.

Osoby

Doporučujeme navštívit

Mohlo by Vás zajímat

nahoru