Menu
Město Heřmanův Městec
Heřmanův
Městec

Kancelář tajemnice

Sekretariát

 • vyřizuje korespondenci starostovi, místostarostovi a tajemnici,
 • obsluhuje telefonní ústřednu a městský rozhlas,
 • vede evidenci hlášení městského rozhlasu,
 • pro jednání rady města a zastupitelstva města:
  • shromažďuje a eviduje podkladové materiály a zprávy, zajišťuje distribuci těchto materiálů určeným osobám
  • zveřejňuje pozvánky na zasedání zastupitelstva
  • zajišťuje psaní a veškerou distribuci usnesení a zápisů z jednání rady města a zastupitelstva,
 • svolává jednání podle pokynů starosty, místostarosty a tajemnice a vypracovává zápisy či záznamy z jednání,
 • zabezpečuje tiskopisy a ostatní materiál pro výkon administrativních prací na MěÚ, včetně volebních materiálů,
 • přijímá hlášení občanů a Policie ČR o ztrátách a nálezech, eviduje a napomáhá jejich vrácení majitelům,
 • eviduje a zajišťuje zveřejnění schválených veřejných vyhlášek města Heřmanův Městec včetně jejich změn na úředních deskách, zveřejnění doručení veřejnou vyhláškou dle správního řádu a další případná zveřejnění,
 • zajišťuje zveřejnění zápisů a usnesení rady města a zastupitelstva města, jakož i dalších materiálů (záměry pronájmu, prodeje majetku města, aj.) na úředních deskách, vede evidenci o tom, kde a odkdy byly jednotlivé materiály zveřejněny,
 • vykonává další svěřené úkoly dle potřeb starosty, místostarosty a tajemnice,
 • vede evidenci žádostí dotačních programů z rozpočtu města,
 • provádí ověřování podpisů a listin dle zákona č. 21/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
 • přijímá žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vede evidenci rozhodnutí,
 • připravuje podklady pro jednání rady a zastupitelstva města.

Podatelna

 • provádí příjem a evidenci podání doručených na úřad a jejich rozdělení na jednotlivé odbory, popř. oddělení,
 • vede spisovou agendu úřadu, včetně skartačního řízení a archivace,
 • zabezpečuje odnášku pošty,
 • vede evidenci stížností, oznámení, podnětů a petic občanů a sleduje jejich vyřizování,
 • vede spisovnu,
 • zodpovídá za evidenci veškerých právních norem (zákony, vyhlášky, nařízení vlády),
 • provádí ověřování podpisů a listin dle zákona č. 21/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
 • zajišťuje kontaktní místo CzechPOINT pro veřejnost,
 • vede evidenci veřejně přístupných akcí a vydává potvrzení o ohlášení,
 • vede evidenci propagačních materiálů a předmětů města, skladovou evidenci zboží,
 • připravuje podklady pro jednání rady a zastupitelstva města.

Právník

 • poskytuje právní pomoc formou konzultační činnosti v majetkoprávních, popř. personálních záležitostech,
 • vypracovává návrhy smluv, popř. kontroluje obsahu a znění smluv navržených druhou stranou, zodpovídá za správnost a úroveň jím autorizovaných textů,
 • vypracovává stanoviska pro potřeby zaměstnanců a zastupitelů města,
 • na žádost starosty a místostarosty města, popř. tajemnice městského úřadu se účastní jednání rady a zastupitelstva města,
 • po dohodě zastupuje město v soudních řízeních v majetkoprávních záležitostech, popř. v jejich přípravné fázi.

Architekt

 • aktivně se podílí při věcném sestavování plánu akcí odboru investic na každý rok z pohledu důležitosti, efektivity i finanční náročnosti, potřeb města atd.; v rámci tohoto plánu vymezuje základní priority pro následnou diskusi,
 • podporuje vypisování soutěží na společensky a celoměstsky důležité stavby či územní soubory,
 • spolupracuje na pořizování územně plánovací dokumentace a územně analytických podkladů,
 • podílí se na přípravě územně analytických podkladů a zadání pro změny územního plánu města Heřmanův Městec včetně vyhodnocení již zpracovaných územně plánovacích podkladů (urbanistických studií, územních studií, územních generelů atd.) z pohledu aktuálnosti, vhodnosti a efektivity využití; specifikuje požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií, nebo pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem; dále základním způsobem charakterizuje požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace, včetně zpracování variant,
 • podílí se na procesu projednání změn územního plánu města,
 • podílí se na posouzení a přípravě stanoviska v rámci veřejného pojednání konceptů či společného jednání na úrovni návrhů územních plánů sousedních obcí (v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu),
 • konzultuje zásadních připravované záměry v daném území a posuzování jejich vhodnosti z hlediska kontinuity s platným územním plánem města Heřmanův Městec, urbanistické a architektonické kvality, funkčnosti a efektivity, zásad udržitelného rozvoje,
 • konzultuje a účastní se při projednávání zadání návrhu zásad územního rozvoje, regulačních plánů včetně následných případných změn této územně plánovací dokumentace,
 • provádí konzultace a poradenská činnost v oblasti přípravy a realizace staveb,
 • konzultuje předložené architektonické a urbanistické návrhy včetně zpracování písemného stanoviska k dané problematice, jenž se pak stane jedním ze základních podkladů pro územní a stavební řízení (případně doporučení výběru zjednodušené formy tohoto procesu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.),
 • účastní se na všech jednáních, při kterých se bude rozhodovat o architektonicky a urbanisticky náročných stavbách, nebo záměrech,
 • provádí konzultační a poradenskou činnost pro stavebníky na území města Heřmanův Městec (novostavby, úpravy atd.), s důrazem na architektonické ztvárnění objektu a jeho urbanistické začlenění do městského či příměstského parteru a vazba na okolní zástavbu,
 • spolupracuje na přípravě procesu a soutěžních podmínek na architektonické, urbanistické či kombinované soutěže ve spolupráci s Českou komorou architektů s akcentem na regulérnost takové soutěže a její systémový průběh,
 • připravuje koncepce nové výstavby v Heřmanově Městci (urbanistické zásady, regulativy a limity území – územní i objemové, ekonomické rozvahy),
 • aktivně se účastní při zasedání komisí rady města a na vyžádání – dle potřeby a charakteru problematiky – i účast při jednání Rady a Zastupitelstva města Heřmanův Městec.

Úklid

 • provádí úklid pravidelně každý den ve všech prostorách budovy č.p. 801 (městský úřad) a č.p. 288 (multifunkční centrum); v prostorách budovy č.p.22 (stará radnice – obřadní síň) bude prováděn po dohodě s matrikářkou v době před konáním svatby, popř. vítání nových občánků či jiné slavnostní akce; veškerý úklid je zajišťován tak, aby nenarušoval práci zaměstnanců města,
 • zahrnuje běžný úklid, zametání, utírání prachu, vynášení odpadků, čištění nábytku a zařízení, čištění koberců vysavačem, vytírání PVC podlah a dlaždic; dále pak čištění oken (2 x ročně) včetně jednoduchých ventilací, stírání vnitřních parapetů oken, čištění zrcadel, přepážek nebo stěn s dlaždicemi apod., leštění skleněných výplní skříní, skříněk, dveří, výtahu a zábradlí včetně nerezových částí, mytí dveří včetně hlavních dveří od budovy; nezahrnuje čištění chladniček a mikrovlnných trub,
 • zahrnuje odemčení a následné uzavření koje se sběrnými nádobami na odpadky vně budovy v den svozu komunálního odpadu, přípravu pro likvidaci tříděného odpadu ve sběrných nádobách uvnitř budovy.

Osoby

Lucie Kratochvílová

vedoucí sekretariátu
Telefon: 464 603 500
Mobil: 778 759 995
E-mail: meu@mesto-hm.cz

Karina Remsová

pracovnice podatelny

Iveta Trpkošová

uklízečka

Podřízené organizační složky

Doporučujeme navštívit

Mohlo by Vás zajímat

nahoru