Navigace

Obsah

Autobusový terminál Heřmanův Městec

Lokalita ulice Tylova je po stránce strukturální jednou z nejvíce zanedbaných částí města. Nachází se zde vyžilé stavby původních drážních objektů, zastaralá kanalizace, přípojky vody, plynu, veřejného osvětlení a další infrastruktury včetně havarijního stavu chodníků, zeleně a místní komunikace. Zároveň se jedná o lokalitu, která je přirozeně určena pro hromadnou dopravu a také propojení typu dopravy vlak+autobus.

Stávající autobusové nádraží se nachází v centru města na náměstí Míru hned vedle kostela sv.Bartoloměje. Záměreme je přestupní terminál vymístit z centra města, na náměstí zachovat zastávky na nástup/výstup spojů - uvolnit plochu náměstí pro jiné funkce odpovídající centrální části, ulevit parkovaní v centru, jenž je spojeno s potřebami cestujících, provázat lépe jízdní řády vlakové i autobusové dopravy a v neposlední řadě proměnit vyžilé území v příjemnou, moderní a čistou část města.

Jelikož se jedná o rozsáhlou akci, bude v jejím průběhu docházet k dopravním omezením, která se dotknou zejména obyvatel ulice. Na této stránce budete průběžně nacházet aktuální informace.

Vizualizace - budoucí podobaVizualizace - budoucí podobaCentrální pohled - projekt

 

Obecné informace a kontakty

Název akce: Autobusový terminál Heřmanův Městec
Investor: Město Heřmanův Městec
Zhotovitel: Gardenline s.r.o., Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice
Projektant: PRODIN a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice
Autorský dozor projektanta: Ing. Petr Burda, tel.: 602 135 045, petr.burda@prodin.cz
Stavbyvedoucí:

Jiří Sochor, tel.: 770 134 550, jiri.sochor@garden-line.cz

Ing. Jan Velička, tel.: 416 575 757, info@reader-falge.cz

Manažer dotace EU: Ing. Petr Stejskal, tel.: 774 111 818, stejskal@dpurevit.cz
Technický dozor:

Ing. Jiří Pilský, tel.: 728 850 004, pilsky@volny.cz

Ing. Ludvík Blažek, tel: 731 020 021, blazek@ingeniring.cz

Koordinátor BOZP: Helga Poláková, tel.: 739 311 688, polakova@ingeniring.cz
Termín stavby: 1/2022 - 12/2022 (v případě souběhu s projektem SŽ 12/2023)

Dopravní omezení

Rekonstrukce území se neobejde bez dopravních omezení. V průběhu stavby bude ulice uzavřena pro průjezd vozidel, zachován bude koridor pro pěší. Obyvatelům Tylovy ulice bude umožněn příjezd k nemovitostem, pokud to situace bude umožňovat - vždy však po dohodě se stavbyvedoucím. Parkování rezidentů a svoz odpadů je koordinovaně zajištěno v zadní částí budov a zahrad, mezi garážemi s výjezdem do Jiráskovy ulice.
 

Průběh stavby - významné mezníky

 • 2022 - 17.1. - probíhají demoliční práce (reportáž TV Leknín)
 • 2022 - 11.1. - první kontrolní den
 • 2022 - 10.1. - uzavřena Tylova ulice
 • 2022 - 2.1. - předání staveniště zhotoviteli (reportáž TV Leknín)
 • 2021 - 15.12. - koordinační jednání před zahájením stavby

 

Finanční náročnost stavby

 • cena včetně DPH   = 109 450 949,30 Kč
 • přidělená dotace   =   52 580 887,65 Kč
 • vlastní prostředky  =  56 870 061,65 Kč

 

Příprava stavby

 • 2013 - nový územní plán města obsahuje využití lokality ulice Tylova pro řešení nádraží
 • 2015 - zadána studie pro proměnu území - zpracovatel Ing.arch. Marek Lehmann
 • 2016 - dokončena studie, zahájeny výkupy pozemků od Českých drah
 • 2018 - aktualizace územního plánu - lokalita pro současnou podobu zcelena, majetkově vše města
 • 2018 - dokončeny projekční práce - vydány 4 druhy stavebních povolení
 • 2018 - zažádáno o dotaci EU - 73.Výzva IROP
 • 2019 - rozhodnutí o poskytnutí dotace: 52.580.887,65 Kč
 • 2019 - SŽ potvrzuje městu svoji investiční akci „Rekonstrukce TZZ Přelouč – Prachovice“
 • 2019 - město žádá IROP o odložení realizace na rok 2021-2022 – vydán souhlas MMR
 • 2019-2021 - koordinaci obou projektů zajišťuje společná firma PRODIN a.s.
 • 2021 – SŽ potvrzuje zařazení zahájení své investiční akce na 6/2022
 • 2021 – VZ na zhotovitele administrována DPU – start 04/2021, konec 09/2021
 • 2021 – VZ na TDI/BOZP – start 08/2021, konec 09/2021
 • 2021 - ŘEŠENÍ SOUBĚHU PROJEKTŮ MĚSTO/SŽ tzv. Vyhrazená změna závazku – tj. méněpráce „v kolejišti“ součástí Zadávací dokumentace VZ + Smlouvy se zhotovitelem
 • 2021 - Zastupitelstvo města 13.9.2021 rozhoduje o realizaci stavby
 • 2021 - Rada města 1.12. po obdržení kladného stanoviska CRR ČR schvaluje uzavření smlouvy se zhotovitelem: Gardenline s.r.o.

 

Dokumenty

DOPRAVNĚ PROVOZNÍ ŘÁD_terminál

 

Hranice řešeného územíPůvodní stav před stavbouVizualizace - budoucí podobaVizualizace - budoucí podoba