Navigace

Obsah

eu

Přístavba hasičské zbrojnice

Název projektu: Přístavba hasičské zbrojnice JPO II Heřmanův Městec
Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0012612
Datum zahájení: 1. 10. 2018
Datum ukončení: 31. 12. 2020

Popis

V rámci realizace projektu dojde k výstavbě přístavby hasičské zbrojnice JPO II Heřmanův Městec, díky čemuž dojde ke zkvalitnění a zefektivnění práce a akceschopnosti místní jednotky sboru dobrovolných hasičů ve smyslu zvýšení ochrany obyvatel a zvýšení odolnosti vůči klimatickým změnám v okolní krajině.

Cíle

Hlavním cílem projektu je zvýšení odolnosti objektu požární zbrojnice vůči klimatickým jevům a změnám, které s sebou přináší, a to hlavně rizikům plynoucím z mimořádných událostí způsobených změnou klimatu a haváriemi nebezpečných látek. Bude tak vytvořeno odolné zázemí pro výkon činnosti jednotky a kvalitní zázemí pro uskladnění veškeré zásahové techniky tak, aby nebyla ohrožena vlivy vedoucími k jejímu zvýšenému opotřebení, zhoršení jejích vlastností a snížení akceschopnosti jednotky.

Specifický cíl projektu

Projekt je přímo navázán na dosažení SC 1.3: Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof.

Dílčí cíle projektu

  • snížení negativních vlivů mimořádné události způsobených změnou klimatu a haváriemi nebezpečných látek
  • zvýšení kvality záchranných a likvidačních prací,
  • zkvalitnění ochrany osob, zvířat a majetku obyvatel, návštěvníků, podnikatelů a osob pracujících ve SO ORP Chrudim,
  • zajištění akceschopnosti jednotky požární ochrany.

Výsledky

V rámci realizace projektu dojde k přístavbě nových parkovacích stání z důvodu rozšiřování vozového parku, což přispěje ke zkvalitnění a zefektivnění práce a akceschopnosti místní jednotky sboru dobrovolných hasičů ve smyslu zvýšení ochrany obyvatel a zvýšení odolnosti vůči klimatickým změnám v okolní krajině. SO ORP Chrudim je značně postižen riziky způsobených změnou klimatu sucho, orkány a větrné smrště a sněhové, srážkové, masivní námrazy. Projekt je zaměřen na zvýšení odolnosti stávající zbrojnice vůči těmto rizikům a vytvoření kvalitního zázemí a zvýšení akceschopnosti jednotky.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.