Navigace

Obsah

Odbor sociální

Organizační zařazení

Město Heřmanův Městec > Městský úřad

Sociální práce

Od 1.1.2012 sociální odbor poskytuje komplexní odborné sociálně-právní poradenství občanům v obtížných sociálních či nepříznivých životních situacích (zdravotně postiženým, seniorům, rodičům, dětem, nezaměstnaným, občanům ohroženým sociálním vyloučením, obětem agrese, trestné činnosti či domácího násilí, osobám bez přístřeší, imigrantům atd.).

 • poskytuje odborné sociálně-právní poradenství
  • v rodinných záležitostech (rozvodová a porozvodová problematika, problémy ve výchově dětí, konflikty ve vztazích apod.)
  • v oblasti dluhové problematiky (sestavování splátkového kalendáře, poradenství ve finanční tísni, zadlužení, insolvence…)
  • v oblasti bydlení , pomoc osobám, které ztratily přístřeší nebo se nacházejí v nejistém či neadekvátním bydlení (riziko ztráty bydlení apod.)
  • v nezaměstnanosti (ztráta zaměstnání a dlouhodobá nezaměstnanost, pomoc při sestavování životopisu, motivačního dopisu, poradenství při hledání zaměstnání…)
  • obětem agrese, trestné činnosti a obětem domácího násilí, stalkingu – nebezpečného pronásledování apod.
 • poskytuje výchovné poradenství dětem a rodičům, pomáhá rodičům při řešení výchovných problémů s dětmi, v rámci preventivní a poradenské činnosti sleduje nepříznivé vlivy působící na děti, zjišťuje příčiny jejich vzniku a přijímá opatření k omezování jejich působení na děti
 • věnuje zvýšenou pozornost osobám a  dětem, které páchají trestnou činnost, vedou rizikový způsob života (různé formy závislostí, zneužívání alkoholu, návykových látek apod.)
 • koordinuje péči o občany ohrožené sociálním vyloučením (sociální vyloučení, které je důsledkem stáří, zdravotního postižení, způsobu života, nízkými příjmy, příslušnosti k národnostní menšině či jiné sociální události)
 • nabízí pomoc při sepisování listin a vyřizování žádostí (např. žádost o rozvod, změnu výše výživného, majetkové vyrovnání, žádost o pracovní místo, odstoupení od smlouvy...) , pomoc při jednání s úřady
 • nabízí řešení problému klienta prostřednictvím spolupráce s jinými státními, samosprávnými či neziskovými organizacemi
 • spolupracuje se sociální komisí města Heřmanův Městec
 • vykonává soudem ustanovenou funkci opatrovníka podle občanského zákoníku v platné znění
 • vede v souladu se zákonem o organizaci a provádění sociálního zabezpečení správní řízení za účelem ustanovení zvláštního příjemce pro výplatu dávek důchodového pojištění
   

„Do nepříznivé životní situace se může dostat každý z nás.“


Poradenství o možnostech řešení nepříznivé životní situace nebo jejího předcházení je poskytováno bezplatně. Pracovníci sociálního odboru jsou vázáni mlčenlivostí.

Bytový fond

 •  evidence, vyřizování a posuzování žádostí – městské byty, byty v domech s pečovatelskou službou
 • uzavírání nájemních smluv

Výkony trestů obecně prospěšných prací

 • jednání s Probační a mediační službou
 • jednání s odsouzenými
 • sledování průběhu výkonu trestu

Výkon veřejného  opatrovnictví

Komise k projednávání  přestupků

Ustanovení zvláštního příjemce

 

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Kopecká Jana vedoucí odboru 464 603 520
Flídrová Petra referentka sociálního odboru 464 603 522

Podřízené organizační složky