Navigace

Obsah

Odbor finanční

Organizační zařazení

Město Heřmanův Městec > Městský úřad

Odbor finanční

 • zajišťuje výkon samostatné působnosti v katastru města Heřmanův Městec ve smyslu § 35 a následujících zákona o obcích na úseku školství, zdravotnictví, kultury a na úseku sestavování rozpočtu města, hospodaření podle něj a vyúčtování hospodaření města za uplynulý kalendářní rok, zřizování trvalých nebo dočasných peněžních fondů, stanovení druhů místních poplatků a jejich sazeb podle zvláštního zákona, navrhuje znění obecně závazných vyhlášek i interních předpisů z této oblasti,
 • zajišťuje výkon státní správy v rozsahu přenesené působnosti v katastru města Heřmanův Městec ve smyslu § 60 a následující zákona o obcích na úseku školství, zdravotnictví, kultury,
 • spolupracuje při kontrolní činnost v oblasti příspěvkových organizací a dotačních titulů s finančním a kontrolním výborem,
 • poskytuje informace v souladu se zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
 • vydává povolení k umístění herního prostoru,
 • připravuje podklady pro sestavení návrhu rozpočtu v souladu s požadavky a potřebami města dle podkladů jednotlivých odborů městského úřadu, finančního výboru a příspěvkových organizací města,
 • zabezpečuje hospodaření podle rozpočtu, navrhuje rozpočtová opatření v závislosti na změnách v příjmové a výdajové části,
 • zabezpečuje příspěvky příspěvkovým organizacím města,
 • sleduje skutečné plnění příjmů a výdajů rozpočtu, zabezpečuje rozpočtová opatření na základě rozhodnutí krajského úřadu,
 • navrhuje požadavky dotací a potřebu úvěrů,
 • zpracovává vyúčtování hospodaření za uplynulý kalendářní rok, zajistí jeho přezkoumání krajským úřadem nebo auditorem a zveřejnění,
 • sleduje hospodaření organizačních složek města,
 • sleduje hospodaření organizací napojených na rozpočet města,
 • připravuje podklady pro jednání rady a zastupitelstva města.

Agenda účetnictví

 • zabezpečuje platební styk s peněžními ústavy, zajišťuje předkontaci všech účetních dokladů k zabezpečování zaúčtování v požadovaných termínech,
 • účetně zpracovává příjmy a výdaje města,
 • poukazuje finanční prostředky příspěvkovým organizacím,
 • zabezpečuje měsíční proúčtování pokladny,
 • provádí kontrolu a likvidaci vyúčtování cestovních nákladů pracovníků MěÚ,
 • provádí zúčtování provozních záloh,
 • kontroluje vyúčtování obstaravatelských činností, které pro město provádějí jiné osoby,
 • zodpovídá za řádnou evidenci nemovitého i movitého majetku města a provádění inventarizace,
 • zabezpečuje výběr peněz v hotovosti na veškeré hotovostní platby MěÚ včetně výplaty mezd a platů,
 • vede pokladní deník s rozúčtováním všech příjmů a výdajů podle druhů,
 • má hmotnou zodpovědnost za finanční prostředky pokladny města,
 • zabezpečuje nákup cenin, zodpovídá za hospodaření s ceninami,
 • vede mzdovou a personální agendu,
 • zpracovává dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce,
 • zpracovává statistické výkazy (spotřeba PHM, energií),
 • provádí vyúčtování daně ze mzdy a všech zákonných odvodů,
 • provádí odečty stavu měřičů při změně dodavatele energií,
 • vede řádnou evidenci nemovitého i movitého majetku a provádí jeho inventarizaci,

Agenda daní a poplatků

 • zahrnuje agendu výběru místních poplatků za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze psů, za užívání veřejného prostranství, z ubytovací kapacity, aj. vyplývající z platných obecných předpisů a z městské vyhlášky o místních poplatcích,
 • eviduje a vydává rybářské lístky,
 • vydává ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy v souladu se zákonem č. 365/2000Sb. v platném znění,
 • provádí ověřování podpisů a listin dle zákona č. 21/2006 Sb. v případě nepřítomnosti matrikářky, pracovnice podatelny a sekretářky,
 • připravuje podklady pro vymáhání a exekuce,
 • eviduje hrobová místa, uzavírá nájemní smlouvy a vybírá nájemné a poplatky za služby s nájmem spojené.

Agenda Fondu rozvoje bydlení

 • připravuje vyhlášení výběrových řízení,
 • shromažďuje žádosti, připravuje přehledy pro komisi,
 • předkládá výsledky o poskytnutí půjček z FRB radě a zastupitelstvu města,
 • sleduje čerpání finančních prostředků a splácení půjček.

Agenda odpadového hospodářství a pojištění

 • kontroluje, jak právnické a fyzické osoby plní povinnosti vyplývající z obecně závazné vyhlášky a zda právnické nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání mají zajištěno využití nebo zneškodňování odpadů; může vyžadovat prokázání toho, jak s komunálním odpadem naložily,
 • jedná se svozovou firmou,
 • sleduje stanoviště na ukládání tříděného odpadu,
 • jedná s firmou provozující sběrný dvůr,
 • jedná se společnostmi zajišťujícími zpětný odběr odpadu,
 • zodpovídá za přípravu plánu odpadového hospodářství města,
 • zpracovává hlášení a statistiky týkající se odpadového hospodářství,
 • ve spolupráci s makléři připravuje pojistné smlouvy na nemovitý a movitý majetek města a pojistné smlouvy na dopravní prostředky města,
 • připravuje podklady pro likvidace pojistných událostí s pojišťovnou.

Agenda zřizovatele příspěvkových organizací

 • tvoří zřizovací listiny a smlouvy o výpůjčce (změny zřizovacích listin a smluv o výpůjčce z důvodu např. změny zákonů, rozšíření činnosti o doplňkovou činnost a předávání majetku do správy a výpůjčky) včetně zadání do veřejných registrů,
 • spolupracuje na tvorbě rozpočtu příspěvkových organizací a zpracování podkladů pro zahrnutí do rozpočtu města (neinvestiční příspěvek, investiční příspěvek, opravy, schválení odpisových plánů, stanovení finančních vztahů apod.),
 • kontroluje plnění rozpočtu čtvrtletně po předání výkazů příspěvkovými organizacemi (vč. tvorby a čerpání fondů příspěvkových organizací),
 • zpracovává podklady pro radu města a zastupitelstvo týkající se příspěvkových organizací (např. finanční vztahy, čerpání fondů, schvalování závěrek apod.) ,
 • provádí veřejnoprávní kontroly příspěvkových organizací ve spolupráci s odbory a odděleními města a kontrolním a finančním výborem.

Agenda dotací

 • přiděluje dotace z dotačních programů rozpočtu města na základě příslušných rozhodnutí rady a zastupitelstva,
 • vyřizuje žádosti o individuální dotaci,
 • zajišťuje možnosti získávání finančních prostředků z dotačních titulů EU, vypracovává žádosti o dotace, kompletuje vyúčtování dotačních prostředků, zajišťuje uzavírání smluv o poskytnutí dotace
 • vyhledává vhodné možností pro získávání prostředků z veřejných zdrojů dle sekcí jednotlivých ministerstev, z rozpočtu Pardubického kraje, případně nestátních organizací.

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Vítek Miloslav vedoucí odboru 464 603 504
Lindnerová Denisa mzdová účetní 464 603 505
Štěpánková Renata referent samosprávy 464 603 506
Tomišková Věra účetní 464 603 507
Kličková Denisa referent 464 603 508
Andrlová Adéla referent správy poplatků 464 603 509

Podřízené organizační složky