Navigace

Obsah

Poplatek za komunální odpad

Obecné informace

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „komunální odpad“) byl zaveden v Heřmanově Městci dle zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 5/2018, o místním poplatku za komunální odpad stanoví sazbu poplatku, ohlašovací povinnost, splatnost poplatku, sankce a osvobození od poplatku.

Poplatníkem je fyzická osoba:

 • která má ve městě Heřmanův Městec trvalý pobyt,
 • které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt ve městě Heřmanův Městec na dobu delší než 90 dnů,
 • které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen přechodný pobyt ve městě Heřmanův Městec na dobu delší než 90 dnů,
 • která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území města Heřmanův Městec přechodně po dobu delší 3 měsíců,
 • které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců a pobývá na území města Heřmanův Městec,
 • fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům nacházející se na území města Heřmanův Městec, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Roční sazba poplatku:

660,- Kč/poplatník

Splatnost poplatku:

Poplatek je splatný nejpozději do 31. 3. běžného roku

Způsoby úhrady poplatku:

 • hotově nebo platební kartou na pokladně městského úřadu
 • složenkou (k dispozici na pokladně)
 • bezhotovostním převodem na účet města č. 19-1626531/0100 pod variabilním symbolem, který vám rádi sdělíme na požádání, případně si jej můžete vyhledat na stránce Vyhledávání VS; pokud jste již v minulosti platbu přes účet posílali, variabilní symbol zůstává stejný

Osvobození od poplatku dle vyhlášky, které je poplatník povinen oznámit, popř. doložit:

 • dítě narozené v běžném kalendářním roce,
 • třetí a každé další nezaopatřené dítě, žijící ve společné domácnosti,
 • fyzická osoba, která je umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy, pokud tuto skutečnost prokazatelně doloží,
 • fyzická osoba, která je umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého, pokud tuto skutečnost prokazatelně doloží,
 • fyzická osoba, která je umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení, pokud tuto skutečnost prokazatelně doloží,
 • fyzická osoba po dobu výkonu vazby nebo nepodmíněného trestu odnětí svobody, pokud tuto skutečnost prokazatelně doloží,
 • fyzická osoba, které se zdržuje dlouhodobě v zahraničí, pokud délka pobytu mimo území České republiky trvá nepřetržitě alespoň celý kalendářní rok, pokud tuto skutečnost prokazatelně doloží,
 • fyzická osoba, která je členem jednotek sboru dobrovolných hasičů zařazených v organizační složce města Heřmanův Městec, místních částí Konopáč a Chotěnice a zároveň má trvalý pobyt v Heřmanově Městci a jeho místních částech, a to na základě doložení dokladu o této skutečnosti,
 • fyzická osoba s místem pobytu v sídle ohlašovny, která se zdržuje mimo území města, na adrese ohlašovny a na území města se nezdržuje,
 • fyzická osoba uvedená v čl. 2 odst. 1 písm. a) bod 3, 4 a 5 vyhlášky č. 5/2017,
 • fyzická osoba s pobytem ve městě, které má zároveň ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, nacházející se na území města, ve které není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a zároveň mají všichni vlastníci pobyt ve městě Heřmanův Městec, platí pouze za fyzickou osobu uvedenou v čl. 2 odst. 1 písm. a).
 

Přeplatek na poplatku:

Přeplatek se vrací dle zákona pouze na žádost poplatníka a pokud je vyšší než 100,- Kč.

Více informací poskytne pracovnice odboru finančního, úsek výběru místních poplatků, osobně v úředních dnech: pondělí: 8:00-11:30 12:30-17:00 hodin a středa 8:00-11:30 12:30-16:00 hodin nebo telefonicky na čísle: 464 603 509 nebo e-mailem helena.ticha@mesto-hm.cz.

Informace týkající se odvozu, třídění odpadů nebo odpadových nádob vám poskytne úsek odpadového hospodářství, telefon: 464 603 506 nebo e-mailem katerina.florianova@mesto-hm.cz.

Formuláře k poplatku: