Navigace

Obsah

Matrika, evidence obyvatel

Organizační zařazení

Město Heřmanův Městec > Městský úřad

Matrika a evidence obyvatel

 • komplexně vykonává matriční agendu v rozsahu svého správního obvodu (matriční obvod Heřmanův Městec),
 • vede matriční knihy (narození, manželství a úmrtí) a k těmto matričním knihám sbírky listinpro všechny obce svého správního obvodu,
 • provádí dodatečné zápisy do matričních knih (změny a opravy) a následně zajistí uložení těchto dodatečných zápisů do příslušných sbírek list vedených archívem (MěÚ Chrudim, SOA Zámrsk), aktualizuje sbírky listin,
 • vydává opisy a výpisy matričních událostí z matričních knih, provádí výpisy ze sbírek listin,
 • ve své působnosti vykonává oznamovací povinnost, statistická hlášení matričních událostí(Okresní či obvodní soudy, ČSSZ, ČSSÚ,VZP ČR a zdravotní poj., Czech Point - ISEO),
 • v příslušném rozsahu a stanoveným způsobem zpracovává údaje vedené v ISEO,
 • spolupracuje se Státním oblastním archívem v Zámrsku,
 • přijímá žádosti k uzavření manželství, organizačně zajišťuje svatební obřad,
 • povoluje uzavření manželství na jiném vhodném místě či v jiný den, než je stanoveno usnesením Rady města Heřmanův Městec,
 • vydává Osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině,
 • vydává Osvědčení k uzavření církevního sňatku,
 • zajišťuje vydání českých matričních dokladů občanům ČR, u kterých matriční událost nastala v zahraničí (narození, manželství, úmrtí), sepisuje zápis o narození, manželství a úmrtí vč. zajištění potřebných dokladů – spolupracuje se Zvláštní matrikou Brno,
 • při narození občana v zahraničí vyřizuje vydání Osvědčení o státním občanství ČR,
 • vykonává agendu státního občanství v rozsahu úřadu obce s přenesenou působností,
 • přijímá žádosti o vydání osvědčení nebo potvrzení o SO ČR, spolupracuje s Krajským úřadem Pardubického kraje (případně i jinými KÚ),
 • ve správním řízení rozhoduje o povolení změny jména/jmen a příjmení (vč. oznamovací povinnosti příslušné matrice narození, manželství, úmrtí),
 • přijímá prohlášení o volbě druhého jména (spolupracuje s příslušnou matrikou narození),
 • přijímá prohlášení o užívání společného příjmení za trvání manželství,
 • přijímá prohlášení o přijetí předchozího příjmení nebo upuštění od užívání společného příjmení vedle příjmení připojeného – po rozvodu manželství (vč. oznamovací povinnosti příslušné matrice manželství),
 • provádí Zápis o určení otcovství k nenarozenému dítěti souhlasným prohlášením rodičů dítěte, následně spolupracuje s příslušnou matrikou narození,
 • přijímá a sepisuje s občanem Oznámení o ztrátě, odcizení OP, tuto skutečnost neprodleně zavede do ISEOP (Czech Point) a oznámení postupuje přísl. PO III,
 • vydává potvrzení o občanských průkazech (neplatnost, poškození, ztráta odcizení, ukončení pobytu na území ČR),
 • eviduje, vyřizuje a zavádí do Informačního systému evidence občanských průkazů, včetně ztrát a nálezů občanských průkazů,
 • vydává potvrzení o změně údajů zapisovaných do OP (změna jména, příjmení, změna stavu),
 • vydává ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy v souladu se zákonem č. 365/2000Sb. v platném znění.
 • události nebo žádosti občanů, které nepatří do působnosti správního obvodu matriky Heřmanův Městec, postupuje ve správním řízení příslušnému úřadu,
 • komplexně zjišťuje výkon státní správy na úseku evidence obyvatel města Heřmanův Městec včetně jeho místních částí (Chotěnice, Konopáč, Radlín),
 • stanoveným způsobem přijímá a zpracovává ohlášení občana o změně jeho trvalého pobytu,
 • vydává potvrzení o změně trvalého pobytu a následně provádí oznamovací povinnosti příslušnému pověřenému úřadu,
 • vede správní řízení ve věci podaného návrhu na Zrušení údaje o místu trvalého pobytu,
 • poskytuje informace v souladu se zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
 • vede stálý seznam voličů města Heřmanův Městec,
 • plní úkoly organizačního zabezpečení voleb (podílí se při přípravě a realizaci voleb),
 • organizačně zabezpečuje pojmenování, případně přejmenování ulic, vede evidenci čísel popisných a čísel evidenčních,
 • zajišťuje gratulace a dárky na životní výročí občanů,
 • zajišťuje a organizuje vítání občánků města,
 • dle přání a žádosti občanů (rodiny) zajišťuje a organizuje slavnostní obřady k výročí uzavření manželství,
 • spolupracuje s kronikářem města a kronikáři místních částí Chotěnice a Konopáč,
 • připravuje podklady pro jednání rady a zastupitelstva města,
 • provádí ověřování, vidimace a legalizace listin.

 

Obce správního obvodu: 

Heřmanův Městec, Hošťalovice, Klešice, Kostelec u Heřmanova Městce, Lány, Míčov-Sušice, Morašice, Načešice, Podhořany u Ronova, Prachovice, Rozhovice, Úherčice, Vápenný Podol, Vyžice

 

Upozornění pro občany s trvalým pobytem
na adrese Heřmanův Městec, Havlíčkova č.p. 801, 538 03

s odkazem na § 10c zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů jsou

 OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ ZÁSILKY a VÝZVY S POUČENÍM

 uloženy v kanceláři matriky a evidence obyvatel (1. patro budovy MěÚ),
které na vyžádání předáme občanovi.

K vyplněnému přihlašovacímu lístku k trvalému pobytu občan předloží:

 • platný OP
 • doklad o vlastnictví domu, bytu, nebo doložit oprávněnost užívání
 • správní poplatek 50,- Kč

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Dlouhá Vladimíra matrikářka 464 603 518