Navigace

Obsah

Kancelář tajemnice

Organizační zařazení

Město Heřmanův Městec > Městský úřad

Sekretariát

 • vyřizuje korespondenci starostovi, místostarostovi a tajemnici,
 • obsluhuje telefonní ústřednu a městský rozhlas,
 • vede evidenci hlášení městského rozhlasu,
 • pro jednání rady města a zastupitelstva města:
  • shromažďuje a eviduje podkladové materiály a zprávy, zajišťuje distribuci těchto materiálů určeným osobám
  • zveřejňuje pozvánky na zasedání zastupitelstva
  • zajišťuje psaní a veškerou distribuci usnesení a zápisů z jednání rady města a zastupitelstva,
 • svolává jednání podle pokynů starosty, místostarosty a tajemnice a vypracovává zápisy či záznamy z jednání,
 • zabezpečuje tiskopisy a ostatní materiál pro výkon administrativních prací na MěÚ, včetně volebních materiálů,
 • přijímá hlášení občanů a Policie ČR o ztrátách a nálezech, eviduje a napomáhá jejich vrácení majitelům,
 • eviduje a zajišťuje zveřejnění schválených veřejných vyhlášek města Heřmanův Městec včetně jejich změn na úředních deskách, zveřejnění doručení veřejnou vyhláškou dle správního řádu a další případná zveřejnění,
 • zajišťuje zveřejnění zápisů a usnesení rady města a zastupitelstva města, jakož i dalších materiálů (záměry pronájmu, prodeje majetku města, aj.) na úředních deskách, vede evidenci o tom, kde a odkdy byly jednotlivé materiály zveřejněny,
 • vykonává další svěřené úkoly dle potřeb starosty, místostarosty a tajemnice,
 • vede evidenci žádostí dotačních programů z rozpočtu města,
 • provádí ověřování podpisů a listin dle zákona č. 21/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
 • přijímá žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vede evidenci rozhodnutí,
 • připravuje podklady pro jednání rady a zastupitelstva města.

Podatelna

 • provádí příjem a evidenci podání doručených na úřad a jejich rozdělení na jednotlivé odbory, popř. oddělení,
 • vede spisovou agendu úřadu, včetně skartačního řízení a archivace,
 • zabezpečuje odnášku pošty,
 • vede evidenci stížností, oznámení, podnětů a petic občanů a sleduje jejich vyřizování,
 • vede spisovnu,
 • zodpovídá za evidenci veškerých právních norem (zákony, vyhlášky, nařízení vlády),
 • provádí ověřování podpisů a listin dle zákona č. 21/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
 • zajišťuje kontaktní místo CzechPOINT pro veřejnost,
 • vede evidenci veřejně přístupných akcí a vydává potvrzení o ohlášení,
 • vede evidenci propagačních materiálů a předmětů města, skladovou evidenci zboží,
 • připravuje podklady pro jednání rady a zastupitelstva města.

Právník

 • poskytuje právní pomoc formou konzultační činnosti v majetkoprávních, popř. personálních záležitostech,
 • vypracovává návrhy smluv, popř. kontroluje obsahu a znění smluv navržených druhou stranou, zodpovídá za správnost a úroveň jím autorizovaných textů,
 • vypracovává stanoviska pro potřeby zaměstnanců a zastupitelů města,
 • na žádost starosty a místostarosty města, popř. tajemnice městského úřadu se účastní jednání rady a zastupitelstva města,
 • po dohodě zastupuje město v soudních řízeních v majetkoprávních záležitostech, popř. v jejich přípravné fázi.

Architekt

 • aktivně se podílí při věcném sestavování plánu akcí odboru investic na každý rok z pohledu důležitosti, efektivity i finanční náročnosti, potřeb města atd.; v rámci tohoto plánu vymezuje základní priority pro následnou diskusi,
 • podporuje vypisování soutěží na společensky a celoměstsky důležité stavby či územní soubory,
 • spolupracuje na pořizování územně plánovací dokumentace a územně analytických podkladů,
 • podílí se na přípravě územně analytických podkladů a zadání pro změny územního plánu města Heřmanův Městec včetně vyhodnocení již zpracovaných územně plánovacích podkladů (urbanistických studií, územních studií, územních generelů atd.) z pohledu aktuálnosti, vhodnosti a efektivity využití; specifikuje požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií, nebo pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem; dále základním způsobem charakterizuje požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace, včetně zpracování variant,
 • podílí se na procesu projednání změn územního plánu města,
 • podílí se na posouzení a přípravě stanoviska v rámci veřejného pojednání konceptů či společného jednání na úrovni návrhů územních plánů sousedních obcí (v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu),
 • konzultuje zásadních připravované záměry v daném území a posuzování jejich vhodnosti z hlediska kontinuity s platným územním plánem města Heřmanův Městec, urbanistické a architektonické kvality, funkčnosti a efektivity, zásad udržitelného rozvoje,
 • konzultuje a účastní se při projednávání zadání návrhu zásad územního rozvoje, regulačních plánů včetně následných případných změn této územně plánovací dokumentace,
 • provádí konzultace a poradenská činnost v oblasti přípravy a realizace staveb,
 • konzultuje předložené architektonické a urbanistické návrhy včetně zpracování písemného stanoviska k dané problematice, jenž se pak stane jedním ze základních podkladů pro územní a stavební řízení (případně doporučení výběru zjednodušené formy tohoto procesu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.),
 • účastní se na všech jednáních, při kterých se bude rozhodovat o architektonicky a urbanisticky náročných stavbách, nebo záměrech,
 • provádí konzultační a poradenskou činnost pro stavebníky na území města Heřmanův Městec (novostavby, úpravy atd.), s důrazem na architektonické ztvárnění objektu a jeho urbanistické začlenění do městského či příměstského parteru a vazba na okolní zástavbu,
 • spolupracuje na přípravě procesu a soutěžních podmínek na architektonické, urbanistické či kombinované soutěže ve spolupráci s Českou komorou architektů s akcentem na regulérnost takové soutěže a její systémový průběh,
 • připravuje koncepce nové výstavby v Heřmanově Městci (urbanistické zásady, regulativy a limity území – územní i objemové, ekonomické rozvahy),
 • aktivně se účastní při zasedání komisí rady města a na vyžádání – dle potřeby a charakteru problematiky – i účast při jednání Rady a Zastupitelstva města Heřmanův Městec.

Úklid

 • provádí úklid pravidelně každý den ve všech prostorách budovy č.p. 801 (městský úřad) a č.p. 288 (multifunkční centrum); v prostorách budovy č.p.22 (stará radnice – obřadní síň) bude prováděn po dohodě s matrikářkou v době před konáním svatby, popř. vítání nových občánků či jiné slavnostní akce; veškerý úklid je zajišťován tak, aby nenarušoval práci zaměstnanců města,
 • zahrnuje běžný úklid, zametání, utírání prachu, vynášení odpadků, čištění nábytku a zařízení, čištění koberců vysavačem, vytírání PVC podlah a dlaždic; dále pak čištění oken (2 x ročně) včetně jednoduchých ventilací, stírání vnitřních parapetů oken, čištění zrcadel, přepážek nebo stěn s dlaždicemi apod., leštění skleněných výplní skříní, skříněk, dveří, výtahu a zábradlí včetně nerezových částí, mytí dveří včetně hlavních dveří od budovy; nezahrnuje čištění chladniček a mikrovlnných trub,
 • zahrnuje odemčení a následné uzavření koje se sběrnými nádobami na odpadky vně budovy v den svozu komunálního odpadu, přípravu pro likvidaci tříděného odpadu ve sběrných nádobách uvnitř budovy.

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Kratochvílová Lucie vedoucí sekretariátu 464 603 500
778 759 995
Remsová Karina pracovnice podatelny 464 603 519
Trpkošová Iveta uklízečka