Navigace

Obsah

Pečovatelská služba
Města Heřmanův Městec - ceník nabízených služeb
(platný od 1.1.2015)


1. Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a) Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu 90,- Kč/hod.
 1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 2. pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek
 3. pomoc při prostorové orientaci, samostatného pohybu ve vnitřním prostoru
 4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 1. pomoc při úkonech osobní hygieny 120,- Kč/hod.
 2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty 120,- Kč/hod.
 3. pomoc při použití WC 120,- Kč/hod.
c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 1. zajištění stravy - oběda   dle jídelního lístku
 2. dovoz oběda (1 porce)     15,- Kč/úkon
  donáška oběda v budově DPS (1 porce)   12,- Kč/úkon
 3. pomoc při přípravě jídla a pití 90,- Kč/hod.
 4. příprava a podávání jídla a pití 90,- Kč/hod.
d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti
 1. běžný úklid a údržba domácnosti 90,- Kč/hod.
 2. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např. sezónního úklidu, úklidu po malování 120,- Kč/hod.
 3. donáška vody  90,- Kč/hod.
 4. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení (vybrání, vynesení popela) 90,- Kč/hod.
 5. běžné nákupy  a pochůzky  90,- Kč/hod.
 6. velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti 90,- Kč/úkon
 7. praní a žehlení  ložního prádla (vč. pracího prostředku a odvozu a dovozu prádla), popřípadě jeho drobné opravy  70,- Kč/kg
 8. praní a žehlení osobního prádla (vč. pracího prostředku a odvozu a dovozu prádla), popřípadě jeho drobné opravy 70,- Kč/kg
  Z toho:
  - praní 35,- Kč/kg
  - žehlení, mandlování 35,- Kč/kg
e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 90,-Kč/hod.
 1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět
 2. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

2. Fakultativní činnosti:

(Úkony, které provádí PS nad rámec svých povinností vyplývající ze zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.)

a) Přemytí termojídlonosiče.                                                                             10,- Kč/úkon
b) Přeprava  klienta služebním automobilem.                                                10,- Kč/km

(přeprava do školy, školského zařízení, do zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a přeprava zpět v rámci města Heřmanův Městec nebo přeprava do pobytového zařízení při zájmu o umístění).

c) Zapůjčení invalidního vozíku.                                                                             5,- Kč/den
d) Doprovod na vycházky.                                                                                              120,- Kč/hod.   

Pokud poskytování úkonů netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí. Některé úkony nejsou časové, počítáme je na úkon či kg.

Úklid – pokud úklid zajišťují 2 pracovníci a každý z nich se věnuje jiné činnosti, účtujeme skutečně spotřebovaný čas obou pracovníků.

Na poskytování pečovatelské služby není právní nárok. Služba může být zamítnuta zejména z kapacitních důvodů.

Poskytování služby se řídí zákonem o sociálních službách a vnitřními pravidly poskytovatele.
Pečovatelská služba poskytovaná rodinám, kde se narodily současně tři nebo více dětí, je služba poskytována bez úhrady.

Pracovník v sociálních službách může poskytnutí služby odmítnout, pokud by to bylo přímo spojeno s ohrožením jeho života nebo zdraví (poškozený elektrospotřebič, apod.).

Pečovatelskou službu zajistí Město Heřmanův Městec,  nám. Míru č.p. 4
Telefon : 469 660 349, 469 695 161, 469 318 365

Tento sazebník byl schválen Radou města Heřmanův Městec dne 20.10.2014 a nabývá účinnosti dnem 1.1.2015. Tímto sazebníkem se ruší vnitřní směrnice č. 6 ze dne 8.1.2007.