Navigace

Obsah

AKTUÁLNĚ - ZÁKAZ VSTUPU DO ZÁMECKÉHO PARKU
Důrazně připomínáme, že pohyb po zámeckém parku je stále nebezpečný, a proto je zámecký park do odvolání uzavřen. Žádáme, abyste neriskovali své zdraví a zákaz vstupu respektovali.

Blesková povodeň v Heřmanově Městci

V neděli 14.6. zasáhla po silných deštích naše město blesková povodeň. Nevyžádala si žádné oběti, došlo však k nemalým materiálním škodám. Na této stránce najdete praktické informace týkající se likvidace škod a opatření k ochraně zdraví.

Rozdělení výtěžku veřejné sbírky - 2. kolo

MěÚ oznamuje, že Rada města na zasedání dne 3.8.2020 (Usnesení číslo : R/2020/216) rozhodla o rozdělení výtěžku transparentního účtu města „Veřejné sbírky na podporu občanů postižených povodní v Heřmanově Městci“ – 2. kolo ve prospěch vlastníků nemovitostí, kde došlo ke škodám v souvislosti s červnovou povodní. Seznam podpořených vlastníků nemovitostí naleznete v usneseních Rady města.  Prosíme občany, kterých se podpora týká, o vyplnění jednoduchého formuláře pro žádost o vyplacení přidělené částky, kterou je nutné doručit na MěÚ osobně, případně poštou (v tomto případě ale s ověřeným podpisem).

Pro případné dotazy volejte MěÚ - tel. 464 603 504 (Ing. Miloslav Vítek vedoucí odboru finančního).

Transparentní účet pro rodiny zasažené povodněmi

Škody na obecním majetku, zámeckém parku i samotném zámku budou potřebovat velké finance, ale věříme, že si s tím pojišťovny a veřejné rozpočty postupně poradí. V horší situaci jsou z finančního pohledu lidské osudy těchto dní.

Chceme s vaším přispěním zajistit okamžitou pomoc rodinám, kterým voda vzala vše z jejich domů. Nejvíce postižené domácnosti bychom rádi podpořili okamžitou finanční částkou z veřejné sbírky. Pro tyto účely slouží transparentní účet zřízený městem Heřmanův Městec u Komerční banky – 123-2047430277/0100 (https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/mesto-hermanuv-mestec-povodne-mesto-hermanuv-mestec-czk)

Děkujeme za každou částku, kterou pošlete. Zamíří k těm, kterým voda škodila nejvíce. Děkujeme, že nejste lhostejní. Pomoci si velmi vážíme!

Jménem města Heřmanův Městec, starosta Josef Kozel

UPOZORNĚNÍ: Aby Váš příspěvek dorazil správně na účet, je nutné při platbě uvést kompletní číslo účtu včetně předčíslí.

Výsledky rozborů vody nepotvrdily nebezpečné látky

V souvislosti s povodní došlo k úniku nafty ze Skladu státních hmotných rezerv. Na základě rozborů vzorků odebraných ve vodním toku Podolského potoka a prvních 14 studní v jeho bezprostřední blízkosti vydal Vodoprávní úřad v Chrudimi stanovisko: ŽÁDNÝ z odebraných vzorků nevykazuje znečištění ropnými látkam.

Zákaz vstupu do zámeckého parku

Prakticky celým zámeckým parkem se prohnala voda a dosud nebylo možné zmapovat, zda a případně v kterých místech je pohyb po parku možný. Žádáme proto tímto veřejnost, aby respektovala zákaz vstupu do celého území zámeckého parku - buďme všichni maximálně zodpovědní k mimořádné situaci v našem městě. Děkujeme všem, kdo pomáháte - i respektování tohoto zákazu je pro všechny nyní velkou pomocí.

Potřebujete pomoc?

Přistavení kontejneru

Pokud jsou škody na vaší domácnosti takové, že situace vyžaduje přistavení kontejneru, kontaktujte vedoucího technické skupiny, pana Starého na telefonu 605 494 999.

Odčerpávání vody, vysoušení

Odčerpávání vody z nemovitostí zasažených povodní a jejich následné vysoušení koordinuje JSDH Heřmanův Městec. Pokud takovou pomoc potřebujete, kontaktujte velitele jednotky, pana Dostála, na telefonu 724 087 706.

Další formy pomoci

V případě, že potřebujete jakoukoli jinou pomoc při řešení následků povodně, kontaktujte vedoucí sociálního odboru města, paní Kopeckou, na telefonu 778 754 891.

Stavební úřad

Stavební úřad v Heřmanově Městci nabízí pomoc občanům zničených nebo poškozených nemovitostí při provádění opatření, která jsou nezbytná bezodkladně provést ke zmírnění dopadů bleskové povodně. Okolním obcím zasažených povodněmi nabízí součinnost při zvládání dopadů živelné pohromy.