Navigace

Obsah

Sběrný dvůr V Lukách

Organizační zařazení

Město Heřmanův Městec

Úřední hodiny

úterý15:00 - 17:00
čtvrtek15:00 - 17:00
pátek15:00 - 17:00
sobota8:00 - 11:00

Hlavní adresa

V Lukách 963
538 03 Heřmanův Městec

Charakteristika

Sběrný dvůr města Heřmanův Městec je na základě SMLOUVY O PROVOZU SBĚRNÉHO DVORA MĚSTA HEŘMANŮV MĚSTEC provozován společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., se sídlem Praha 10, Pražská 1321/38 a, PSČ 102 00.

Platnost smlouvy trvá do 30.6.2022.

Provoz Sběrného dvora Heřmanův Městec na adrese V Lukách č.p. 963 upravuje provozní řád schválený rozhodnutím Krajského úřadu Pardubického kraje č.j. KrÚ 78103/2018/OPŽP/VY ze dne 21.11.2018.

Areál sběrného dvora se nachází v katastrálním území Heřmanův Městec. Využití pozemku k nakládání s odpady je v souladu se schváleným územním plánem.

Ve sběrném dvoře je možné odevzdat odpady uvedené v seznamu odpadů, vyhláška č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů v platném znění, se kterými je dále nakládáno.

Kompletní seznam přijímaných odpadů je součástí Provozního řádu zařízení.

Odložení odpadu ve Sběrném dvoře města Heřmanův Městec je po úhradě poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen poplatek) pro občany s trvalým pobytem na území města Heřmanův Městec a jeho místních částí Chotěnice, Konopáč a Radlín ZDARMA.

ZDARMA je odložení odpadu také pro majitele rekreačních objektů na území města, kteří řádně uhradí roční poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  a odstraňování komunálních odpadů (dále jen poplatek).

Při odkládání odpadu ve sběrném dvoře je třeba předložit občanský průkaz a potvrzení o úhradě místního poplatku, který je stanoven obecně závaznou vyhláškou města Heřmanův Městec ve výši 550 Kč/poplatník, nebo majitel rekreačního objektu viz. Obecně závazná vyhláška č.5/2018 Města Heřmanův Městec.

V sběrném dvoře není umožněno odkládat odpad fyzickým, ani právnickým osobám z okolních ani vzdálenějších obcí, Rovněž tak odložení odpadu není umožněno právnickým osobám s místem sídla firmy ve městě, ani za cenu úplaty.

Seznam odpadů, které je možné odevzdat do Sběrného dvora V Lukách

 

Katalog. č. odpadu Název odpadu Kategorie
130208 Jiné motorové, převodové a mazací oleje N
150110 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné N
150202 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny, ochranné oděvy znečištěné neb. látkami N
160103 Pneumatiky O
170301 Asfaltové směsi obsahující dehet N
170605 Stavební materiály obsahující azbest N
170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902 a 170903 O
200101 Papír a lepenka O
200102 Sklo O
200111 Textilní materiály O
200127 Barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice obsahující nebezpečné látky N
200138 Dřevo neuvedené pod číslem 200137 O
200139 Plasty O
200140 Kovy O
200201 Biologicky rozložitelný odpad O
200301 Směsný komunální odpad O
200307 Objemný odpad O