Navigace

Obsah

Poplatek za komunální odpad

Obecné informace

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „komunální odpad“) byl zaveden v Heřmanově Městci dle zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 7/2016, o místním poplatku za komunální odpad stanoví sazbu poplatku, ohlašovací povinnost, splatnost poplatku, sankce a osvobození od poplatku.

Poplatníkem je fyzická osoba:

 • která má ve městě Heřmanův Městec trvalý pobyt,
 • které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt ve městě Heřmanův Městec na dobu delší než 90 dnů,
 • které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen přechodný pobyt ve městě Heřmanův Městec na dobu delší než 90 dnů,
 • která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území města Heřmanův Městec přechodně po dobu delší 3 měsíců,
 • které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců a pobývá na území města Heřmanův Městec,
 • fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům nacházející se na území města Heřmanův Městec, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Roční sazba poplatku:

550,- Kč/poplatník

Splatnost poplatku:

Poplatek je splatný nejpozději do 31. 3. běžného roku

Způsoby úhrady poplatku:

 • hotově nebo platební kartou na pokladně městského úřadu
 • složenkou (k dispozici na pokladně)
 • bezhotovostním převodem na účet města č. 19-1626531/0100 pod variabilním symbolem, který vám rádi sdělíme na požádání; pokud jste již v minulosti platbu přes účet posílali, variabilní symbol zůstává stejný

Osvobození od poplatku dle vyhlášky, které je poplatník povinen oznámit, popř. doložit:

 • dítě narozené v běžném kalendářním roce,
 • třetí a každé další nezaopatřené dítě, žijící ve společné domácnosti,
 • fyzická osoba, která je umístěna do dětského domova, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy, pokud tuto skutečnost prokazatelně doloží,
 • fyzická osoba, která je umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého, pokud tuto skutečnost prokazatelně doloží,
 • fyzická osoba, která je jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, pokud tuto skutečnost prokazatelně doloží,
 • fyzická osoba, která je umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení, pokud tuto skutečnost prokazatelně doloží,
 • fyzická osoba po dobu výkonu trestu odnětí svobody a vazby, pokud tuto skutečnost prokazatelně doloží,
 • fyzická osoba, které se zdržuje dlouhodobě v zahraničí, pokud délka pobytu mimo území České republiky trvá nepřetržitě alespoň celý kalendářní rok, pokud tuto skutečnost prokazatelně doloží,
 • fyzická osoba, které byl ve správním řízení zrušen trvalý pobyt a je evidenčně hlášena na adrese ohlašovny a na území města se nezdržuje,
 • fyzická osoba uvedená v čl. 2 odst. 1 písm. a) bod 3, 4 a 5 této vyhlášky,
 • fyzická osoba s pobytem ve městě, které má zároveň ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, nacházející se na území města, ve které není hlášena k  pobytu žádná fyzická osoba, a zároveň mají všichni vlastníci pobyt ve městě Heřmanův Městec, platí pouze za fyzickou osobu uvedenou v čl. 2 odst. 1 písm. a).
   
Vznik nároku na osvobození dle odst. 1 písm. b) je poplatník povinen oznámit, dle odst. 1 písm. c) – h) oznámit a doložit, správci poplatku ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození.
Zánik nároku na osvobození je poplatník povinen správci poplatku oznámit ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy pominou důvody zakládající nárok na osvobození.
Pro posuzování nároku na osvobození je rozhodný stav na konci kalendářního měsíce.
 

Přeplatek na poplatku:

Přeplatek se vrací dle zákona pouze na žádost poplatníka a pokud je vyšší než 100,- Kč.

Více informací poskytne pracovnice odboru finančního a vedlejšího hospodářství, úsek výběru místních poplatků, osobně v úředních dnech: pondělí: 8:00-11:30 12:30-17:00 hodin a středa 8:00-11:30 12:30-16:00 hodin nebo telefonicky na čísle: 464 603 509 nebo e-mailem adela.dostalova@mesto-hm.cz.

Informace týkající se odvozu, třídění odpadů nebo odpadových nádob vám poskytne úsek odpadového hospodářství, telefon: 464 603 506 nebo e-mailem katerina.florianova@mesto-hm.cz.

Formuláře k poplatku:

 • Ohlášení plátce poplatku – fyzická osoba
 • Ohlášení plátce poplatku – rekreační objekt
 • Oznámení nároku na osvobození
 • Žádost o vrácení přeplatku