Navigace

Obsah

Územní plán města Heřmanův Městec

byl vydán Zastupitelstvem  města Heřmanův Městec dne 30.9.2013, účinnosti nabyl dne 21.10.2013.

Nový územní plán je k nahlédnutí na Městském úřadu Heřmanův Městec, Městském úřadu Chrudim a dále na níže uvedeném odkazu.

http://www.chrudim.eu/vismo/dokumenty2.asp?id_org=5429&id=2200&n=hermanuv%2Dmestec&p1=1841


Změna č. 1 Územního plánu města Heřmanův Městec

Zveřejnění finálního čistopisu Změny č.1 Územního plánu města Heřmanův Městec

Finální čistopis Změny č.1 Územního plánu města Heřmanův Městec k projednání zastupitelstva města dne 16.3.2020 je vystaven ke stažení:

Zveřejnění návrhu změny č.1 Územního plánu města Heřmanův Městec

Návrh změny č. 1 územního plánu je vystaven k veřejnému nahlédnutí

Informace o zahájení řízení o změně č.1 územního plánu Heřmanův Městec

Veřejné projednání návrhu změny č. 1 ÚP Heřmanův Městec proběhlo dne:
13. 1. 2020   v 17:00 hod
V JEDNACÍM SÁLE MĚSTSKÉHO ÚŘADU V HEŘMANOVĚ MĚSTCI.

Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání mohl každý uplatnit své připomínky.

Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného jednání mohli vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti uplatnit námitky, ve kterých muelií uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.

K později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží.